ЛАНДЕ Д.В., Деякі інформаційні виклики сучасності та їх відображення в інформаційному просторі

УДК 681.3:519.8

ЛАНДЕ Д.В.,
доктор технічних наук,
завідуючий відділом Інституту проблем реєстрації інформації
НАН України
 
 
Анотація. Досліджуються деякі сучасні виклики та загрози, що ведуть до переформатування засад інформаційного суспільства. Показано, що норми суспільства також змінюються під впливом інформаційного простору. Обґрунтовується значення інформаційного права в цих умовах як ключового напряму правової науки.
Ключові слова: інформаційне право, інформаційний простір, виклики, інформаційне суспільство, авторське право.
Аннотация. Исследуются некоторые современные вызовы и угрозы, которые ведут к переформатированию основ информационного общества. Показано, что нормы общества также изменяются под воздействием информационного пространства. Обосновывается значение информационного права в этих условиях как ключевого направления правовой науки.
Ключевые слова: информационное право, информационное пространство, вызовы, информационное общество, авторское право.
Summary. We study some of the modern challenges and threats that lead to reformatting the foundations of the information society. It is shown that the norms of society is also changing under the influence of the information space. Substantiates the importance of information law in these circumstances as the key areas of legal science.
Keywords: information law, information space, challenges, information society, copyright.
 
 
       Постановкапроблеми. У даний час, коли світова економіка знаходиться у нестабільному стані, в інформаційному просторі відображаються виклики і загрози щодо всіх сфер людського життя, однак саме події, що розгортаються в інформаційному просторі, несуть в собі загрози руйнування існуючих засад інформаційного суспільства, появи нових громадських відносин, що породжуються відповідними інформаційними стосунками.
Суспільні виклики щодо інформаційної сфери можуть привести до руйнування або переформатування засад сучасної економіки, зокрема у питаннях, що стосуються авторського та суміжних прав, приватності, екстериторіальності тощо.
        1. Досить явними при цьому є протиріччя між відкритістю та приватністю інформації, що публікується, зокрема, в Інтернет-просторі, соціальних мережах. Багато із звичних дій “силових” відомств виносяться поза межі правового поля. Зростає протиріччя між такими фундаментальними поняттями, як верховенство права і демократія…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання