ЛАНДЕ Д.В., Створення термінологічної моделі предметної області шляхом зондування Google Scholar Citations

УДК 004.67

ЛАНДЕ Д.В.,
доктор технічних наук,
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
 
 
Анотація. Пропонується методика побудови мереж – моделей предметних областей на основі зондування контентних мереж. Як така мережа розглядається мережа понять, що відповідають тегам сервісу Google Scholar Citations. Модель застосовано для правової науки, але запропонований підхід можна застосовувати також для інших областей науки.
Ключові слова: предметна область, модель предметної області, правова наука, зондування мережі, інформаційна мережа.
Аннотация. Предлагается методика построения сетей – моделей предметных областей на основе зондирования контентных сетей. Как такая сеть рассматривается сеть понятий, соответствующих тегам сервиса Google Scholar Citations. Модель использована для правовой науки, однако предложенный подход можно применять и для других областей науки.
Ключевые слова: предметная область, модель предметной области, правовая наука, зондирование сети, информационная сеть.
Summary. The technique of constructing networks – domain models based on content-based networks sensing is proposed. A network of concepts corresponding to Google Scholar Citations service tags is considered as such network. The model is used for legal science, but the proposed approach can be applied to other areas of science.
Keywords: subject area, domain model, legal science, network sensing, information network.
 
 
        Постановка проблеми. На цей час залишається актуальною задача створення моделей предметних областей. Під моделлю предметної області на цей час, зокрема, розглядають спеціальним чином сформовану мережу понять (галузеву онтологію). Побудова великих галузевих онтологій – це складна проблема, яка потребує великих ресурсних витрат. Першими етапами цього процесу є побудова термінологічної основи онтології і визначення певних семантичних зв’язків [1].
        У цій роботі надається і обґрунтовується підхід до створення моделі предметної області (правової науки) на основі зондування великої інформаційної мережі. Як така мережа у цій статті розглядається мережа понять, що відбиваються у тегах наукометричного сервісу Google Scholar Citations (http://scholar.google.com/citations). На рис. 1 наведено фрагмент інтерфейсу сторінки сервісу Google Scholar Citations, що відповідає заздалегідь заданому тегу comparative law (порівняльне правознавство). На інтерфейсі, що відповідає повному тегу (label:comparative_law) посторінково у ранжированому форматі відображуються імена науковців, що позначили свою діяльність цим тегом, а також інші теги, що ними приписані (наприклад, Alec Stone Sweet визначив для себе ще comparative politics, international law, international relations, European integration).
        Метою роботи є опис теоретичних засад і методології автоматизованого формування моделі предметної області, зокрема, правової науки у цілому шляхом зондування великої інформаційної мережі.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання