ЛЕОНОВ Б.Д., Тероризм: інформаційно-правовий вимір (с. 60-66)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238337

УДК 32.019.51:323.28:323.2(477)

ЛЕОНОВ Б.Д.,
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник (наукової установи) Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2488-7377.
 
 
Анотація. У статті висвітлені теоретико-правові аспекти інформаційного тероризму. Наведено класифікацію видів інформаційного тероризму в інформаційному просторі. Міститься аналіз нормативних актів України у сфері інформаційної безпеки. Запропоновано визначення інформаційного тероризму.
Ключові слова: тероризм, інформаційний тероризм, інформаційні технології, інформаційне насильство, кібертероризм.
Summary. The article highlights the theoretical and legal aspects of information terrorism. The classification of types of information terrorism in the information space is given. The analysis of regulatory acts of Ukraine in the field of information security is provided. The definition of information terrorism is offered.
Keywords: terrorism, information terrorism, information technologies, information violence, cyberterrorism.
Аннотация. В статье освещены теоретико-правовые аспекты информационного терроризма. Приведена классификация видов информационного терроризма в информационном пространстве. Содержится анализ нормативно-правовых актов в области информационной безопасности. Предложено определение информационного терроризма.
Ключевые слова: терроризм, информационный терроризм, информационные технологии, информационное насилие, кибертерроризм.
 
      Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційних технологій, масштаб застосування глобальних телекомунікаційних мереж та процес побудови інформаційного суспільства обумовили виникнення нових загроз в інформаційній сфері, однією з яких на часі є використання виникаючих можливостей в терористичній діяльності, що заподіює шкоду життєво важливим інтересам особи, суспільства і держави. Рівень загрози інформаційного тероризму стрімко зростає в сучасних умовах глобалізації та набуває надзвичайно деструктивного значення. Особливу загрозу світовим інформаційним системам складає поєднання технологічного та наукового потенціалу провідних країн світу. Високотехнологічні терористичні акції здатні продукувати системну кризу для всієї світової спільноти. Україна, перебуваючи у стані гібридної війни, зазнає негативного інформаційного впливу, наслідки якого сьогодні гостро відчуваються у суспільстві...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання