МАЄТНИЙ М.І., Штучні нейронні мережі: перспективи використання в правоохоронній діяльності (ст. 74-81)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243809

УДК 342.951

МАЄТНИЙ М.І.,
науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз  Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9123-0706.
 
 
Анотація. Проаналізовано окремі заходи у рамках виконання зарубіжного законодавства, присвячені питанням використання штучних нейронних мереж. Обґрунтовано результативні показники впровадження штучних нейронних мереж у правоохоронну діяльність. Розглянуто здобутки, отримані за результатами використання штучних нейронних мереж у правоохоронну діяльність. Окреслені загальносвітові тенденції розвитку та використання штучних нейронних мереж для потреб правоохоронної діяльності.
Ключові слова: інформаційне забезпечення, штучні нейронні мережі, штучний інтелект, цифрові технології, злочинність, система безпеки, кримінальна статистка.
Summary. Some measures within the framework of foreign legislation on the use of artificial neural networks are analyzed. The effective indicators of introduction of artificial neural networks in law enforcement activity are substantiated. The achievements obtained as a result of the use of artificial neural networks in law enforcement are considered. The general tendencies of development and using of artificial neural networks for the needs of law enforcement activity are outlined.
Keywords: information support, artificial neural networks, artificial intelligence, digital technologies, crime, security system, criminal statistics.
Аннотация. Проанализированы отдельные мероприятия в рамках исполнения зарубежного законодательства, посвященного вопросам использования искусственных нейронных сетей. Обоснованы результативные показатели внедрения искусственных нейронных сетей в правоохранительную деятельность. Рассмотрены достижения, полученные в результате использования искусственных нейронных сетей в правоохранительной деятельности. Очерчены общемировые тенденции развития и использования искусственных нейронных сетей для потребностей правоохранительной деятельности.
Ключевые слова: информационное обеспечение, искусственные нейронные сети, искусственный интеллект, цифровые технологии, преступность, система безопасности, уголовная статистика.
 
 
      Постановка проблеми. В сучасних умовах інформаційно-комунікаційні технології стали невід’ємною частиною сучасних управлінських систем у всіх галузях економіки, сферах державного управління, оборони, безпеки держави та забезпечення правопорядку, протидії злочинності. Разом з тим застосування сучасних цифрових технологій та штучного інтелекту формують нові платформи побудови взаємовідносин між громадянами, державними інституціями, громадянським суспільством, Інтернет речей тощо. Використовуючи розширені можливості комунікацій та відповідні онлайн- платформи, держава намагається контролювати цифрову інфраструктуру, відстежувати та здійснювати моніторинг переконань та уподобань тих чи інших соціальних груп населення. Проте міжнародно-правові механізми, які дозволяють відстоювати суверенне право держав на регулювання інформаційного простору, у тому числі, у національному сегменті  мережі Інтернет,  остаточно не встановлені.  Більшість країн світу вимушені...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання