МАЛЯРЕНКО В.І., Кращі практики зарубіжного досвіду боротьби з фейками та дезінформацією (ст. 21-27)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243793

УДК 342.951

МАЛЯРЕНКО В.І.,
науковий співробітник, Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org /0000-0002-3433-3474.
 
 
Анотація. Розглянуто поняття та види фейків. Визначено засади та способи виявлення фейків та дезінформації на прикладах країн ЄС. Проаналізовано досвід окремих держав ЄС у сфері протидії фейкам та дезінформації. Узагальнено практику деяких держав світу щодо криміналізації поширення недостовірної інформації та фейків. Запропоновано заходи щодо боротьби з фейками та дезінформацією. Визначено шляхи удосконалення протидії фейкам у вітчизняному медіа просторі.
Ключові слова: загроза, пропаганда, дезінформація, засоби масової інформації, фейки, аккаунт, протиправний контент, національна безпека, деструктивна діяльність, гібридна війна.
Summary. The concepts and types of fakes are considered. The principles and methods of detecting fakes and misinformation on the examples of EU countries are determined. The experience of some EU countries in the field of counterfeiting and misinformation is analyzed. The practice of some countries of the world to criminalize the dissemination of unreliable information and fakes is summarized. Measures to combat fakes and misinformation are proposed. The directions of the improvements of countering fakes in the domestic media space have been identified.
Keywords: threat, propaganda, misinformation, mass media, fakes, account, illegal content, national security, destructive activity, hybrid war.
Аннотация. Рассмотрены понятие и виды фейков. Определены основы и способы обнаружения фейков и дезинформации на примерах стран ЕС. Проанализирован опыт отдельных стран ЕС в сфере противодействия фейкам и дезинформации. Обобщена практика отдельных стран мира в отношении криминализации распространения недостоверной информации и фейков. Предложены мероприятия по борьбе с фейками и дезинформацией. Определены направления усовершенствования противодействия фейкам в отечественном информационном пространстве.
Ключевые слова: угроза, пропаганда, дезинформация, средства массовой информации, фейк, аккаунт, противоправный контент, национальная безопасность, деструктивная деятельность, гибридная война.
 
 
      Постановка проблеми. В сучасних умовах машина російської пропаганди шаленими темпами поширюється навколо світу. Останнім часом спостерігаються значні зусилля боку закордонних, у т.ч. структур РФ, для дискредитації діючої в Україні влади. З цією метою поширюється тенденційна і неправдива інформація за допомогою широкого спектру засобів інформаційного впливу. Сприяють поширенню негативної інформації та збору натовпів новітні засоби комунікації, насамперед соціальні мережі Інтернет. Активно поширюється деструктивна інформація фейкового характеру, спрямована на інспірування екстремістських дій, поєднаних з розпалюванням національної чи расової ворожнечі, поширення проявів ксенофобії, расизму та антисемітизму, що може стати причиною масових заворушень, вчинення злочинів проти основ національної безпеки держави і спричинити шкоду міжнародному авторитету будь-якої країни світу...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання