МАНЬГОРА В.В., Реформування правової системи України під впливом міжнародного права (ст. 35-40)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243801

УДК 340.15(477)

МАНЬГОРА В.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права  Вінницького Національного аграрного університету.
 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3812-3797.
 
 
Анотація. В статті досліджуються особливості реформування правової системи України під впливом міжнародного права. Визначено основні засоби зближення національних правових систем. Охарактеризовано основні напрями впливу міжнародного права на національні правові системи, такі як: зближення національних правових систем, уніфікація права, гармонізація права, діяльність міжнародних організацій, створення модельних законів. Визначено основні засоби зближення національних правових систем. Розроблено пропозиції щодо реформування правової системи України під впливом міжнародного права.
Ключові слова: національна правова система, міжнародне право, уніфікація права, гармонізація права, міжнародні організації, модельні закони.
Summary. The article examines the features of reforming the legal system of Ukraine under the influence of the international law. The main means of convergence of the national legal systems are identified. The main directions of influence of the international law on national legal systems are described, such as: convergence of the national legal systems, unification of law, harmonization of law, activity of international organizations, creation of model laws. The main means of convergence of the national legal systems are identified. Proposals for reforming the legal system of Ukraine under the influence of international law have been developed.
Keywords: national legal system, international law, unification of law, harmonization of law, international organizations, model laws.
Аннотация. В статье исследуются особенности реформирования правовой системы Украины под влиянием международного права. Определены основные средства сближения национальных правовых систем. Охарактеризованы основные направления влияния международного права на национальные правовые системы, такие как: сближение национальных правовых систем, унификация права, гармонизация права, деятельность международных организаций, создание модельных законов. Определены основные средства сближения национальных правовых систем. Разработаны предложения по реформированию правовой системы Украины под влиянием международного права.
Ключевые слова: национальная правовая система, международное право, унификация права, гармонизация права, международные организации, модельные законы.
 
 
      Постановка проблеми. Сьогодні яскраво виражені світові тенденції глобалізації економіки, культури, політичної і правової сфер життя, які ведуть до взаємодії, взаємовпливу національних правових систем. Від якості і напрямів розвитку міжнародного права залежать національні правові системи, якість демократії, розвиток громадянського суспільства. Взаємодія правових систем під впливом міжнародного права має різні форми, але схожість значно збільшується, цьому сприяє рецепція цілих національних систем, в тому числі як вимушена, так і більш м’яка трансплантація (перенесення). Великий вплив на сучасний розвиток справляють нові технічні можливості – засоби транспорту, зв’язку, інформації. Посилення інтеграційних процесів у всіх сферах, зокрема в правовій, стало визначальною тенденцією сучасного життя...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання