МАНУІЛОВ Я.С., Щодо концепції організаційно-технічної моделі кіберзахисту (с. 115-122)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238345

УДК 342.951

МАНУІЛОВ Я.С.,
науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз  Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8149-2745.
 
 
Анотація. Визначено актуальні загрози кібербезпеці в сучасних умовах. Регламентовано складові функціонування національної системи кібербезпеки. Окреслено повноваження Держспецзвязку у сфері побудови ефективного кіберзахисту на вітчизняних теренах. Деталізовано напрямки розбудови організаційно-технічної моделі національної системи кіберзахисту. Узагальнено компоненти організаційно-технічної моделі кіберзахисту. Актуалізовано доцільність прискорення схвалення на державному рівні Концепції організаційно-технічної моделі кіберзахисту.
Ключові слова: гібридна загроза, сектор безпеки і оборони, кібербезпека, кіберзагроза, кібератака, кіберзахист, кіберпростір, організаційно-технічна модель кіберзахисту, національна система кібербезпеки, цифровізація.
Summary. The current threats to cyber security in modern conditions have been identified. The components of the functioning of the national cyber security system are regulated. The powers of the State Special Communications Service in the field of building effective cyber defense in the domestic territory are outlined. The directions of development of organizational and technical model of the national cyber defense system are detailed. The components of the organizational and technical model of cyber defense are generalized. The expediency of accelerating the approval at the state level of the Concept of the organizational and technical model of cyber defense has been updated.
Keywords: hybrid threat, security and defense sector, cyber security, cyber threat, cyber attack, cyber defense, cyberspace, organizational and technical model of cyber defense, national cyber security system, digitalization.
Аннотация. Определены актуальные угрозы кибербезопасности в современных условиях. Регламентированы составляющие функционирования национальной системы кибербезопасности. Определены полномочия Госспецсвязи в сфере построения эффективной киберзащиты на отечественных просторах. Детализировано направления развития организационно-технической модели национальной системы киберзащиты. Обобщены компоненты организационно-технической модели киберзащиты. Актуализировано целесообразность ускорения принятия на государственном уровне Концепции организационно-технической модели киберзащиты.
Ключевые слова: гибридная угроза, сектор безопасности и обороны, кибербезопасность, киберугроза, кибератака, киберзащита, киберпространство, организационно-техническая модель киберзащиты, национальная система кибербезопасности, цифровизация.
 
      Постановка проблеми. В сучасному світі поширення кіберзагроз вражає своїми масштабами та наслідками. Адже загрози кібербезпеці останнім часом актуалізуються через дію таких негативних чинників, як: невідповідність інфраструктури електронних комунікацій держави, рівня її розвитку та захищеності сучасним вимогам; недостатній рівень захищеності критичної інформаційної інфраструктури, державних електронних інформаційних ресурсів від потужних кіберзагроз; безсистемність заходів кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури; недостатній розвиток організаційно-технічної інфраструктури забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту критичної інформаційної інфраструктури та державних електронних інформаційних ресурсів тощо...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання