МАРІЦ Д.О., Нормативне регулювання публічного доступу до електронних баз даних наукових праць (стор. 29-34)

УДК 004.632

МАРІЦ Д.О.,
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності
Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
 
 
Анотація. У статті досліджуються проблеми правового регулювання використання інформаційних ресурсів та захисту авторських прав при створенні електронних баз даних наукових праць.
Ключові слова: інформаційний ресурс, авторські права, база даних, інформація,договір, плагіат.
Аннотация. В статье исследуются проблемы правового регулирования использования информационных ресурсов, а также защиты авторских прав при создании электронных баз данных научных трудов.
Ключевые слова: информационный ресурс, авторские права, база данных, информация, договор, плагиат.
Summary. The article investigates the problems of legal regulation of the use of information resources and the protection of copyright in the creation of electronic databases of scientific papers.
Keywords: information resource, copyright, database, information,contract, plagiarism.
 
 
       Постановка проблеми. В час інформатизації суспільства, стрімкого розвитку новітніх технологій, паперові картотеки, бібліотеки поступаються електронним базам даних у мережі Інтернет. Безумовно, оперативність та швидкість пошуку інформації в Інтернет у будь-якій точці планети не викликає сумнівів. Проте у сфері інформатизації суспільства продовжують залишатися питання, які потребують вивчення та законодавчого врегулювання. Так, одним із перших постає питання щодо захисту авторських прав в мережі Інтернет.
        Дана стаття не є першою спробою дослідити це питання. Серед вітчизняних науковців даною проблематикою займались: Ю.Л. Бошицький, О.В. Дзера, О.В. Кохановська, О.А. Підопригора. Сьогодні держава взяла курс на створення єдиної бази даних наукових праць. Актуальним на наш погляд, постає питання про правові підстави і правові наслідки використання і певною мірою розпорядження наукових праць при створенні такої бази. Адже важливим є законодавче підґрунтя, на підставі якого не відбуватиметься порушення прав авторів. Одним із основних завдань відповідно до Указу Президента “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” від 31.07.00 р. № 928/2000 [1] було визначено вдосконалення правового регулювання діяльності суб’єктів інформаційних відносин, виробництва, використання, поширення та зберігання електронної інформаційної продукції, захисту прав на інтелектуальну власність, посилення відповідальності за порушення встановленого порядку доступу до електронних інформаційних ресурсів всіх форм власності. Зважаючи, що з моменту опублікування цього наказу пройшло 16 років і нагальними залишаються питання щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності (далі – ОІВ) при використанні електронних ресурсів, це підкреслює актуальність даної проблематики в сучасних умовах...
 

 

Видання НДІІП