МАРКІВ І.С., Отримання криміналістично значимої інформації під час проведення слідчого огляду по справах про незаконне заволодіння вогнепальною зброєю

УДК: 340.12:004

Марків І.С.,
здобувач кафедри криміналістики і судової медицини
Національної академії внутрішніх справ
 
 
Анотація. Розкриті можливості отримання криміналістично значимої інформації під час проведення слідчого огляду по справах про незаконне заволодіння вогнепальною зброєю. Зосереджена увага на особливостях об’єктів, організації та прийомах слідчого огляду під час розслідування кримінальних справ по таких злочинах.
Аннотация. Раскрыты возможности получения криминалистически значимой информации во время проведения следственного осмотра по делам о незаконном завладении огнестрельным оружием. Сосредоточено внимание на особенностях объектов, организации и приемах следственного осмотра во время расследования уголовных дел по таким преступлениям.
Summary. Disclosed opportunities to obtain forensic significant information during the reviewinvestigation on cases of illegal possession of firearms. Focus on the features of objects, organization and methods of investigation during the review of criminal cases on such crimes.
Ключові слова: вогнепальна зброя, викрадення вогнепальної зброї, незаконне заволодіння вогнепальною зброєю, розслідування незаконного заволодіння вогнепальною зброєю.
 
        Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із науковими практичними завданнями. Огляд при розслідуванні незаконного заволодіння вогнепальною зброєю це слідча дія, яка полягає у безпосередньому сприйнятті та процесуальному фіксуванні матеріальних об’єктів з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з’ясування обставин події, а також інших обставин, які мають значення для справи.
         Завданнями огляду при розслідуванні незаконного заволодіння вогнепальною зброєю є: виявлення слідів злочину; виявлення інших об’єктів, що можуть бути залучені до спра­ви як речові докази; з’ясування обстановки злочину; виявлення інших обставин, які мають значення для справи.
      Своєчасне і якісне проведення огляду при розслідуванні незаконного заволодіння вогнепальною зброєю дає можливість виявити сліди і предмети, які вказують на особу злочинця, дозволяє з’ясувати обставини події, характер і механізм вчиненого. Криміналістично значима інформація отримана під час такого огляду сприяє побудові версій і розробці засобів їх перевірки.
Фактичними підставами проведення огляду при розслідуванні незаконного заволодіння вогнепальною зброєю є дані про те, що в ході безпосереднього сприйняття об’єкта можна одержати криміналістично значиму інформацію.
       Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Недостатня кількість у вітчизняній криміналістиці прикладних розробок проблеми розслідування незаконного заволодіння вогнепальною зброєю, відповідних рекомендацій для практики, обмежує можливість правоохоронних органів у проведенні на належному рівні змістовної протидії таким злочинам…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання