МЕЛЬНИК К.С., Правові механізми захисту персональних даних в Європейському Союзі

УДК 342.721

МЕЛЬНИК К.С.,
здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук,
начальник управління юридичного забезпечення
Державної служби України з питань захисту персональних даних
 
 
Анотація. Про правовий механізм та останні тенденції правових реформ у сфері захисту персональних даних в Європейському Союзі. 
Ключові слова: персональні дані, захист персональних даних, правове регулювання, Європейський Союз.
Аннотация. О правовом механизме и последних тенденциях правовых реформ в сфере защиты персональных данных в Европейском Союзе. 
Ключевые слова: персональные данные, защита персональных данных, правовое регулирование, Европейский Союз. 
Summary. About a legal mechanism and last tendencies of legal reforms in the field of personal data protection in European Union. 
Keywords: personal data, personal data protection, legal regulation, European Union.
 
 
        Постановка проблеми. В Європейському Союзі (далі – ЄС), в умовах становлення інформаційного суспільства, право на недоторканність приватного життя людини з кожним роком набуває особливого значення. В міжнародному вимірі найбільш активний розвиток правового регулювання захисту персональних даних спостерігається саме на європейському континенті.
        Рада Європи (далі – РЄ) стала першою міжнародною організацією, яка надала механізмам захисту персональних даних міжнародно-правового статусу. Процеси ратифікації документів, прийнятих під егідою РЄ, дозволили багатьом державам членам підняти свої національні законодавства на більш високий рівень захисту прав і свобод людини. Законодавство ЄС також містить чимало актів, що визначають основи правового регулювання та механізми захисту персональних даних. Змістовний аналіз норм права ЄС і норм права, створених РЄ, дозволяє говорити про певну спадковість і спорідненість методологічних підходів до захисту персональних даних у праві ЄС та праві РЄ. Так, в Директиві 95/46/ЄС Європейського Парламенту і Ради про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і вільним обігом цих даних 1995 року прямо зазначається, що викладені в ній принципи захисту прав і свобод фізичних осіб, а особливо права на невтручання в приватне життя, уточнюють і посилюють принципи, викладені в Конвенції Ради Європи № 108 про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних 1981 року [1]. Таким чином, можна стверджувати, що існує певний змістовний зв’язок між нормами права ЄС та РЄ.
       Орієнтація України на європейські правові цінності, пошук шляхів гармонізації законодавчої та інституційної складової системи захисту персональних даних в Україні з європейською правовою системою, необхідність подальшого розвитку правового регулювання у сфері захисту персональних даних в Україні з урахуванням вже існуючих правових механізмів в ЄС зумовлюють актуальність даного дослідження…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання