МИКУЛЕЦЬ В.Ю., Специфіка формування єдиного інформаційного простору України

УДК 347.77:35.078.3:001.8:629.047:656.13

Микулець В.Ю.,
здобувач кафедри адміністративного права та адміністративного
процесу Львівського державного університету внутрішніх справ
 
 
Анотація. У статті розкриті специфічні умови формування інформаційного простору України, розглянута роль органів виконавчої влади у координації під час удосконалення інформаційного середовища, управління інформацією.
Аннотация. В статье раскрыты специфические условия формирования информационного пространства Украины, рассмотрена роль органов исполнительной власти в координации при усовершенствовании информационной среды, управления информацией.
Summary. The article deals with the specific conditions of formation of Ukraine's information space, consider the role of executive co-ordination while improving the information environment, information management.
Ключовіслова: інформаційний простір, субєкти інформаційних відносин, інформаційний ресурс, інформація.
 
 
        Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Для забезпечення інформаційних потреб сучасного суспільства у сфері безпеки дорожнього руху необхідне існування та розвиток певного середовища, яке б задовольняло інформаційні потреби людей, сприяло підвищенню інформаційної якості їх життєдіяльності [11, c. 23 – 32].
        Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі не існує єдиної назви середовища, в якому відбуваються процеси, що пов’язані з інформацією. Це середовище називають інформаційною сферою, інформаційним середовищем, інформаційним простором, інформаційним полем, інформаційним потенціалом. З’ясування сутності вище зазначених понять є актуальним.
        Метою статті є аналіз специфіки формування інформаційного простору в умовах сучасного розвитку України. Для розкриття сутності прославленої проблеми виділяємо наступні за органів завдання: охарактеризувати суб’єкти інформаційних відносин; проаналізувати законодавчі акти України у сфері інформації, зокрема того моменту, що стосується координації зусиль органів виконавчої влади при удосконаленні умов формування інформаційного простору; а також розглядаються умови функціонування інформаційних ресурсів.
       1. Виклад основних положень. Суб’єктами створення і застосування засобів та механізмів інформаційної безпеки у  інформаційній сфері є: органи державної влади і місцевого самоврядування, юридичні і фізичні особи, які розробляють і використовують інформаційні системи, технології і засоби їх забезпечення; організації, підприємства, установи, що формують інформаційні ресурси і надають споживачам інформацію з них, державні структури і посадові особи, які забезпечують інформаційну безпеку…
 
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання