МИРОСЛАВСЬКИЙ С.В., Правове регулювання відповідальності сторін за договором купівлі-продажу: проблемні аспекти

УДК 347.447.5:347.451

Мирославський С.В.,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
та банківського права ДВНЗ “Українська академія
банківської справи Національного банку України”
 
 
Анотація. У статті визначено обов’язки сторін за договором купівлі-продажу. Досліджено особливості правового регулювання відповідальності покупця і продавця за договором купівлі-продажу. Виявлено деякі проблемні аспекти правового регулювання відповідальності сторін за договором купівлі-продажу.
Ключові слова: договір купівлі-продажу, обов’язки покупця, обов’язки продавця, відповідальність покупця, відповідальність продавця.
 
Аннотация. В статье определены обязанности сторон по договору купли-продажи. Исследованы особенности правового регулирования ответственности покупателя и продавца по договору купли-продажи. Выявлены некоторые проблемные аспекты правового регулирования ответственности сторон по договору купли-продажи.
Ключевые слова: договор купли-продажи, обязанности покупателя, обязанности продавца, ответственность покупателя, ответственность продавца.
 
Summary. Article defines the obligations of the parties under the contract of sale. Article also investigates peculiarities of legal regulation of responsibility of the buyer and the seller under the contract of sale. Also some problematic aspects of legal regulation of responsibility of the parties to the contract of sale were revealed.
Keywords: contract of sale, obligations of the buyer, seller’s obligations,  the responsibility of the buyer, responsibility of the seller.
 
 
        Постановка проблеми. Зважаючи на умови сьогодення, договір купівлі-продажу традиційно є найрозповсюдженішим договором цивільного обігу. Переміщення матеріальних благ у товарній формі, що складають основу будь-якого зобов’язання, є безпосереднім змістом договору купівлі-продажу.
Важливе значення досліджуваного інституту у сучасному праві обумовлюється великою гнучкістю та широтою сфери застосування. Це пояснюється, перш за все, тим, що по-суті купівля-продаж є найбільш універсальною формою товарно-грошового обміну.
        З укладенням договору купівлі-продажу, як і будь-якого іншого двостороннього правочину, у кожної із сторін виникають права та обов’язки, які становлять його зміст. У такому випадку важливим є те, що права однієї сторони співвідносяться з обов’язками іншої сторони таким чином, що відповідному обов’язкові продавця кореспондується відповідне право покупця і навпаки. При цьому особливе значення у відносинах купівлі-продажу має відповідальність, яка може виникати як у покупця, так і у продавця в залежності від тих чи інших підстав.
        Аналіз останніх досліджень та виокремлення нерозв’язаних проблем. Деякі питання щодо особливостей договору купівлі-продажу в юридичній літературі були досліджені в працях таких науковців, як З.Р. Бахрієва, С.Я. Вавженчук, Л.М. Горбунова, С.В. Богачов, І.Ф. Іванчук, Ю.В. Трало та ін.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання