МИТРОВКА Я.В., Державна влада, управління та орган в термінології юридичної науки Чеської Республіки: інформаційній аналіз

УДК: 3436:004 

Митровка Я.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри
кримінального права, кримінального і адміністративного процесу    Волинського національного університету імені Лесі Українки
 
 
Анотація. У статті досліджується поняття державної влади, державного управління та органу влади в конституційному та адміністративному праві Чеської Республіки. Подано визначення державної влади та державного управління провідними чеськими вченими-правознавцями. Проаналізовано підходи до тлумачення цієї проблеми.
Аннотация. В научной статье исследуется понятие государственной власти, государственного управления и органа власти в конституционном и административном праве Ческой Республики. Даны определения понятия государственная власть и государственное управление ведущими чешскими учеными-правоведами. Проанализированоподходыктолкованиюэтойпроблемы.
Summary. In a scientific article explores the concept of state,government and authorityin constitutional and administrative law of the Czech Republic. Given the definition of state power and public administration leading Czech scientists. Approaches to the interpretation of this problem.
Ключовіслова: державна влададержавне управління, орган державної влади, Чеська Республіка, інформаційний аналіз.
 
        Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Фундаментальними для української правової науки є дослідження її понятійно-категоріального апарату. Оглядаючи цю проблему можна зробити висновок, що українська юридична наука ґрунтується у більшості на основі внутрішніх (вітчизняних) досліджень та порівняльних дослідженнях з російськими науковцями. Разом з тим залишається малодослідженим зарубіжна наука, зокрема європейська. Автором пропонується розглянути поняття, які вживаються при характеристиці державного ладу в правових джерелах Чеської Республіки. Необхідність проведення такого аналізу обумовлено проблемою багатозначності понять державна влада (ve?ejná(státní) moc) та державне управління (ve?ejná(státní) správa). Так, в чеській юридичній термінології ці поняття мають ширше застосування, при чому в кожному випадку, маючи різне понятійне навантаження. У зв’язку з цим як в конституційному так і в адміністративному праві вживаються похідні поняття державного органу (orgán ve?ejné správy, orgán státní správy, správní orgán, státní orgán(správní ú?ad). Водночас такий напрям досліджень є актуальним й з погляду адаптації українського законодавства до права Європейського Союзу, що є одним із завдань плану дій щодо входження України до європейського співтовариства.
         Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській юридичній літературі дана тема не отримала достатнього висвітлення, хоча проведено ряд досліджень у галузі теорії та історії держави і права, конституційного права, що базуються на аналізі права Європейського Союзу, країн-учасниць Європейського Союзу, зокрема Чеської Республіки.
       Метою статті є спроба аналізу понять державна влада, державне управління та державний орган з точки зору чеської юридичної науки, їх характеристики та систематизації з метою застосування цих знань у інших компаративних дослідженнях…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання