МУСІЄНКО І.І., Інформаційно-психологічні аспекти безпеки суб’єктів сектору державної безпеки

УДК 351.746

МУСІЄНКО І.І.
доктор наук з державного управління, доцент,
заслужений юрист України,
начальник Інституту підготовки юридичних кадрів для СБ України
Національного університету “Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого”
 
 
Анотація. До питання про місце і роль інформаційно-психологічної безпеки співробітників спеціальних служб у структурі державної безпеки України.
Ключові слова: національна безпека, державна безпека, інформаційна безпека, інформаційно-психологічна безпека.
Аннотация. К вопросу о месте и роли информационно-психологической безопасности сотрудников специальных служб в структуре государственной безопасности Украины.
Ключевые слова: национальная безопасность, государственная безопасность, информационная безопасность, информационно-психологическая безопасность.
Summary. In regard to place and role of informational and psychological security of agents of the special services in the state security of Ukraine structure.
Keywords: national security, state security, informational security, informational and psychological security.
 
 
       Постановка проблеми. Лише надійна та ефективна система забезпечення національної безпеки може бути гарантом суверенітету і незалежності країни, її стабільного соціально-економічного розвитку й добробуту. Національна безпека є динамічним явищем, що розвивається разом зі зміною і ускладненням суспільних відносин, технологій тощо. Це вимагає постійного удосконалення системи її забезпечення, адже будь-які недоліки в ній здатні завдати непоправної шкоди національним інтересам держави.
       Незважаючи на велику кількість наукових робіт, присвячених різноманітним аспектам національної безпеки, до сьогодні немає одностайності у підходах до розуміння її сутності та структури. Залишається недостатньо визначеним співвідношення понять “національна безпека” та “державна безпека”. В умовах розвитку інформаційного суспільства все більшої ваги набувають питання інформаційного аспекту безпеки. Характер та масштаб загроз в інформаційній сфері викликає велику увагу керівництва країни, відповідних державних інституцій та наукової спільноти до проблем забезпечення інформаційної безпеки і зумовлює актуальність подальших наукових розвідок у цьому напрямі.
       Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам національної, у т.ч. інформаційної, безпеки присвятили свої роботи Бондаренко В.О., Бучило І.Л., Галамба М.М., Гончаренко О.М., Горбулін В.П., Горовий В.М., Дубов Д.В., Кандауров С.М., Кара-Мурза С.Г., Кормич Б.А., Литвиненко О.В., Марущак А.І., Остроухов В.В., Панченко В.М., Петрик В.М., Пилипчук В.Г., Полевий В.І., Расторгуєв С.П., Скулиш Є.Д., Стрельцов А.А., Телешун О.С., Шедяков В.Є. та інші вчені…

 

Видання НДІІП

Вибрані видання