Наукові школи

Наукові школи Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” діють відповідно до Положення про Наукові школи Державної наукової установи “Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України” (далі – Положення), затвердженого Вченою радою Інституту, протокол № 1 від 20 квітня 2021 року.

Вказане Положення підготовлено з урахуванням практики провідних вищих навчальних закладів і наукових установ України, надає визначення та передбачає низку основних вимог до наукових шкіл, зокрема:

1.   Наукова школа ДНУ ІІБП НАПрН України – це форма організації колективної наукової праці визнаних науковою громадськістю вчених, які працюють в структурних підрозділах Інституту та/або створених Інститутом спільно з іншими закладами і установами навчально-наукових (навчальних, наукових) підрозділах за єдиними напрямами досліджень під керівництвом відомого вченого або вчених.

2.   В межах наукової школи здійснюється науково-дослідна, науково-організаційна, науково-педагогічна, патентна та винахідницька діяльність згідно з науковим профілем Інституту, вимогами чинного законодавства, статутів Інституту і НАПрН України та інших актів.

3. Наукову школу очолює один або декілька вчених у відповідній галузі, як правило, доктори наук, під керівництвом яких здійснюються наукові дослідження та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації відповідно до законодавства України.

4. Для забезпечення розвитку наукової школи Вченою радою Інституту можуть визначатися напрями розвитку наукової школи, які очолюють наукові керівники із числа вчених у відповідній галузі.

5. Наукову школу Інституту розвиває колектив вчених (докторів і кандидатів наук, наукових працівників, докторантів, аспірантів, працівників науково-допоміжного складу і студентів) різних поколінь, різної кваліфікації та вікових груп, які здійснюють розробку актуальних проблем в галузі юридичних наук та/або на межі різних галузей науки.

6. Колектив наукової школи формують вчені, які працюють в структурних підрозділах Інституту та/або створених Інститутом спільно з іншими закладами і установами навчально-наукових (навчальних, наукових) підрозділах. До складу наукової школи за рішенням Вченої ради Інституту можуть долучатися (за згодою) вчені інших наукових установ і навчальних закладів України, країн-членів Європейського Союзу та інших іноземних держав.

7. Представники наукової школи:

– забезпечують мобільність школи щодо нових наукових здобутків та її стійкість в умовах динамічного розвитку національної, європейської та світової науки;

– вносять особистий вклад у формування і розвиток наукової школи (публікації, свідоцтва про авторські права, патенти, захисти кандидатських і докторських дисертацій тощо);

– зберігають історію, традиції та розвивають бренд наукової школи;

– залучають до наукової діяльності за напрямами наукової школи інших вітчизняних та іноземних вчених;

– виступають експертами, опонентами на захисті кандидатських і докторських дисертацій за науковим напрямом школи;

– беруть участь у роботі спеціалізованих вчених рад, експертних радах МОН України, громадських, координаційних та інших дорадчих структурах органів державної влади та місцевого самоврядування;

– виступають з ініціативами щодо прийняття нових чи внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів.

8. Основними доробками наукової школи вважаються:

– результати фундаментальних і прикладних досліджень у визначеному науковому напрямі;

– наукові публікації (монографії, наукові статті, підручники тощо);

– свідоцтва про реєстрацію авторських прав;

– підготовка докторів і кандидатів наук;

– науково обґрунтовані пропозиції щодо розробки нових чи внесення змін і доповнень до чинних нормативно-правових актів;

– громадське визнання наукових досягнень представників наукової школи (державні нагороди, відзнаки, почесні звання, дипломи, обрання членами академій наук тощо).

9.     Наукові школи є базою для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, виконання бюджетних і госпдоговірних досліджень. Наукові школи можуть представляти Інститут у міжнародних наукових програмах. Від їхнього імені формуються заявки на отримання міжнародних наукових грантів. Дирекція і Вчена рада Інституту надають всебічну підтримку формуванню та розвитку наукових шкіл.

Згідно з рішенням Вченої ради ДНУ ІІБП НАПрН України від 20 квітня 2021 року, з метою розвитку наукової бази для підготовки кадрів вищої кваліфікації і проведення актуальних досліджень в галузі інформаційного права, інформаційної безпеки, правової інформатики і моделювання, а також  враховуючи наявні наукові здобутки і сформований науковий потенціал, в Інституті оформлено такі наукові школи:

1. Наукова школа інформаційного права (основні напрями розвитку: філософія інформаційного права; теорія та історія інформаційного права;  правове забезпечення інформаційної діяльності; теоретико-правові основи інформаційного суспільства; основи формування та реалізації державної інформаційної політики).

2. Наукова школа правового забезпечення інформаційної і національної безпеки (основні напрями розвитку: теоретико-правові основи національної безпеки; правові основи забезпечення інформаційної безпеки; державні та недержавні суб’єкти сектору безпеки; проблеми міжнародного правопорядку; протидія правопорушенням в інформаційній сфері).

3. Наукова школа правової інформатики та суспільно-правового моделювання (напрями розвитку: основи правової інформатики;  електронне державне управління; правове забезпечення інформатизації; системи і бази даних в галузі держави і права; інформаційне та соціально-правове моделювання).

4. Наукова школа захисту прав, свобод і безпеки людини в інформаційній сфері (напрями розвитку наукової школи: теоретико-правові основи визначення і захисту інформаційних прав і свобод людини; конституційні права і свободи людини і громадянина в інформаційній сфері; виклики і загрози інформаційній безпеці людини в умовах розвитку ІТ; правові та організаційні засади захисту прав і безпеки людини від негативних інформаційних та інформаційно-психологічних впливів; особливості захисту інформаційної безпеки дитини; правові проблеми захисту персональних даних в умовах євроінтеграції України).

5. Наукова школа правового забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки (напрями розвитку наукової школи: теоретико-правові основи інформаційної та кібернетичної безпекиправове забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки; правові проблеми інформаційної та кібернетичної безпеки; міжнародний досвід правового забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки  людини, суспільства і держави; юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері).

 

Видання НДІІП

Вибрані видання