НЕСТЕРЕНКО О.В., НЕТЕСІН І.Є., Про інтероперабельність компонентів автоматизованих інформаційно-аналітичних систем

УДК 004.451.23:004.77

Нестеренко О.В.,
Нетесін І.Є.,
Міжнародний науковий центр
технології програмування “Технософт”  
 
 
Анотація. До розв’язання проблем регулювання взаємодії інформаційних процесів, що протікають в автоматизованих аналітичних системах органів державної влади, а також їх синхронізації стосовно доступу до ресурсів.
Ключові слова: інформаційний процес, автоматизована система, взаємодія, регулювання, синхронізація.
Аннотация. К решению проблем регуляции взаимодействия информационных процессов, которые протекают в автоматизированных аналитических системах органов государственной власти, а также их синхронизации относительно доступа к ресурсам.
Ключевые слова: информационный процесс, автоматизированная система, взаимодействие, регуляция, синхронизация.
Summаry. Toresolving problems of adjusting of informative interprocess, which flow in the automated analytical systems of public authorities, and also their synchronization in relation to access to the resources, communication.
Keywords: informative process, automatedsystem, cooperation, adjusting, synchronization.
 
        Постановка проблеми. Однією з характерних особливостей інформатизації суспільства є забезпечення вичерпною інформаційною підтримкою аналітичної діяльності та прийняття рішень в управлінських структурах і, як наслідок, активізація інформаційного обміну. Тенденцією розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ), що постійно зростає, є формування гетерогенного середовища, в якому відбувається обмін інформацією. Ці особливості напряму пов’язані з вирішенням завдань формування й розвитку складових інформаційного суспільства, насамперед інформаційної системи електронного уряду. У зв’язку із цим в наш час усе більша увага приділяється питанням забезпечення інтероперабельності для систем різного масштабу і різного призначення. Згідно зі стандартом ISO/IEC 24765 під інтероперабельністюрозуміють здатність двох або більше систем або компонентів системи до обміну та використання інформаціії. Властивість інтероперабельності, поряд із властивостями переносимості та сумісності, становить одну з найважливіших ознак відкритих систем.
        Виходячи з ієрархії інформаційних систем різного масштабу, коли у кожній компоненті виділяють два типи інтерфейсів – “горизонтальні” (для зв’язку усередині компоненти) і “вертикальні” (для зв’язку між компонентами різного рангу), для кожної компоненти із цього ланцюжка існує власна проблема інтероперабельності, для вирішення якої розробляються рекомендації на підставі архітектурного підходу і стандартів…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання