Н.П. КАМЕНСЬКА. Законодавче регулювання діяльності податкових органів у справах за зверненнями платників податків

УДК 336.225.2

Н.П. КАМЕНСЬКА, кандидат юридичних наук,
Державна податкова адміністрація України
    
    
  Анотація. Щодо удосконалення регулювання порядку розгляду та вирішення справ за адміністративними зверненнями.
Аннотация.Относительно усовершенствования регуляции порядка рассмотрения и решения дел по административным обращениям.
Summаry. On improvement of control of procedure of consideration and deciding proceedings under administrative suits.
Ключові слова. Інформаційний запит, доступ до інформації.
 
 
На сучасному етапі розвитку нашої держави і суспільства забезпечення ефективної реалізації закріплених Конституцією України [1] прав на адміністративні звернення, на інформацію стає важливим елементом існування кожного. Удосконалення адміністративно-процесуальних норм, що регламентують діяльність у даній сфері як органів державного управління, так і фізичних та юридичних осіб, є важливою гарантією втілення названих вище прав у життя.
Очевидно, що будь-яке звернення є формою закріплення і передачі певної інформації, Як наслідок - реалізація права на адміністративне звернення безпосередньо пов'язана з реалізацією права на інформацію. Однак в Україні відсутні дієві правові механізми реалізації конституційного права кожного на доступ до інформації, "...громадськість постійно визнає недостатній ступінь інформаційної прозорості роботи органів державної влади та складність в отриманні публічної інформації. Головними проблемами, що призводять до цього, є недосконалість інформаційного законодавства та невиконання державними службовцями вже існуючих норм закону" [2, с. 18].
Отже, дослідження законів та підзаконних нормативно-правових актів, що регламентують провадження у справах за зверненнями платників податків до органів ДПС України, є актуальним питанням.
Законодавче регулювання досліджуваних проваджень визначається Конституцією України (стаття 40), законами України "Про звернення громадян" [3], "Про інформацію" [4], "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" [5].
Закон України "Про звернення громадян" - єдиний законодавчий акт, що встановлює загальні правила проваджень за адміністративними зверненнями фізичних осіб. Однак цей нормативно-правовий акт містить ряд недоліків, які свідчать, що визначене ним правове регулювання не відповідає сучасним потребам суспільства і держави.
Останнім часом в Україні приділяється неабияка увага механізму доступу фізичних і юридичних осіб до інформації через Інтернет. Це стало можливим завдяки прийняттю законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" [6], "Про електронний цифровий підпис" [7]…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання