О.Г. ЯНКОВСЬКА. До питання ефективності системи інформаційного забезпечення у розкритті та розслідуванні злочинів

УДК 349.985

О.Г. ЯНКОВСЬКА, науковий співробітник науково-дослідної лабораторії
проблем правового забезпечення діяльності ОВС
Державного науково-дослідного інституту МВС України
    
    
 
Анотація. Про актуальні питання підвищення ефективності діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ шляхом їх системної інформатизації.
Аннотация. Об актуальных вопросах повышения эффективности деятельности следственных подразделений органов внутренних дел путем их системной информатизации.
 
Summаry. On topic questions of efficiency increasing of activity of internal affairs bodies investigative forces by means of their system informatization.
 
Ключові слова. Інформатизація, система, слідчі органи, розслідування, розкриття, злочин.

 
 

Успішне вирішення складних і відповідальних загальнодержавних завдань у сфері боротьби зі злочинністю значною мірою залежить від подальшого удосконалення роботи слідчого апарату України. В цьому сенсі проблеми організаційно-правового регулювання функціонування інформаційного забезпечення у розкритті злочинів набувають важливого значення. Формування системи інформатизації правоохоронних органів щодо розкриття злочинів має відбуватися з урахуванням як історичного вітчизняного досвіду вирішення завдань, так і з творчим переосмисленням з точки зору сучасних досягнень науки.
У сучасній юридичній і науковій літературі неодноразово розглядалися окремі аспекти правових та організаційних засад інформатизації діяльності правоохоронних органів. Окремим напрямам інформаційного забезпечення розслідування злочинів приділяється увага у наукових працях М.Я. Швеця, К.І. Белякова, Є.Д. Лук'янчикова, І.В. Арістової, В.І. Галагана, І.О. Ієрусалімова. Разом з тим, аналіз проблем організаційно-правового регулювання інформаційного забезпечення в діяльності слідчих органів існуючими працями себе далеко не вичерпав, оскільки зміни законодавства, впливаючи відповідно на практику його застосування, породжують нові питання перед науковцями та потребують системного дослідження.
Інформаційне забезпечення діяльності підрозділів органів внутрішніх справ щодо розслідування злочинів можна поділити на такі загальні складові, як заходи щодо збирання, накопичення, систематизації та обробки інформації шляхом застосування різних методик і технологічних засобів [1, ст. 65]. Здійснення цієї діяльності неможливе без своєчасного, повного і достовірного надходження інформації, що в свою чергу унеможливлює формулювання цілей діяльності, аналізування ситуації, визначення проблеми, підготовку й документальне оформлення необхідних рішень, організацію їх виконання та здійснення контролю. Тому цілком природно постає питання систематизації отриманої інформації, визначення шляхів щодо комплексного її використання.
Інформаційні системи, які створюються для збирання, накопичення і зберігання інформації, частково задовольняють цю потребу. Використання інформаційних систем пришвидшує роботу слідчих, допомагає їм зорієнтуватися в особливостях оперативної обстановки, вивчити тенденції і закономірності стану злочинності, її причини й умови…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання