О.М. МИРОНЕЦЬ. До питання інформаційної функції права

УДК 364. 013 (045)

О.М. МИРОНЕЦЬ, асистент кафедри теорії та історії держави і права
Інституту повітряного і космічного права та масових
комунікацій Національного авіаційного університету
    
  Анотація.Про стан функціонування права у аспекті демографічних проблем в Україні, недосконалості законодавства та пропозицій щодо його удосконалення.
Аннотация. О состоянии функционирования права в аспекте демографических проблем в Украине, несовершенстве законодательства и предложений по его усовершенствованию.
Summаry. In relation to the status of functioning of law in terms of demographic problems of Ukraine, incompleteness of legislation and suggestions in relation to its improvement.
Ключові слова.Право, захист прав, законодавство, демографічні проблеми.
 
 
Проблема народжуваності є однією з головних проблем в Україні, кількість населення зменшується щороку. За таких умов роль держави є дуже важливою, бо саме вона може стимулювати народжуваність шляхом соціальної підтримки дітей та батьків.
За статтею 51 Основного Закону нашої держави сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою [1]. Згідно зі статтею 46 Конституції України громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності. Це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Соціальні виплат на дитину, а вірніше їх розмір став предметом дискусій і невдоволення тієї частини населення нашої держави, яку потрібно підтримувати матеріально, а саме - батьків та дітей. Останніми роками по телебаченню не раз порушувалось питання про невірний спосіб нарахування виплат по народженню дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. На сайті Першого українського юридичного форуму (http://www.urist.in.ua) можна знайти цілий розділ, присвячений даній темі. Багато матерів та батьків намагалися розібратися в цій проблемі, почали звертатися до територіальних управлінь праці та соціального захисту населення Міністерства праці та соціального політики України. Але реакція останніх у більшості випадків давала зрозуміти, що ніякої проблеми не існує, виплати нараховані правильно, і немає ніяких причин хвилюватися про недоотримані кошти.
Детальний аналіз відповідного законодавства показує, що виплати на дітей у нашій державі було нараховано з порушенням того ж законодавства. Такий стан речей зумовлює необхідність дослідження зазначеної проблематики на науковому рівні, так як досі науковцями не було приділено уваги детальному розгляду та вирішенню цього питання.
Метою дослідження є визначення ефективності інформаційної функції права в Україні як гарантії виплат на дитину згідно з законом.
До завдань, що потребують свого вирішення, можна віднести: - дослідження видів соціальних відпусток у нашій державі;
- з'ясування видів державної допомоги на дитину в Україні;
- аналіз порядку нарахування виплат по народженню дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання