ОРЕЛ Ю.В., Процесуальна здійсненність переслідування як принцип криміналізації діянь проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України

УДК 343.36

ОРЕЛ Ю.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства
Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини
вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет
розвитку людини “Україна”
 
 
Анотація. У статті розглядається такий розроблений наукою кримінального права загальноправовий системний принцип криміналізації діянь, як принцип процесуальної здійсненності переслідування. Наводяться дані, що становлять основне коло обставин, які підлягають встановленню і доведенню по кожній кримінальній справі при розслідуванні злочинів, передбачених статтями 389, 390, 391-393, 395 Кримінального кодексу України, які посягають на нормальну діяльність органів і установ пенітенціарної служби України. Вказується на відповідність даних злочинів принципу, що розглядається.
Ключові слова: мотиви і цілі вчинення злочинів, органи і установи виконання покарань, пенітенціарна служба України, принципи криміналізації, процесуальна здійсненність переслідування, спосіб вчинення злочинів, кримінально-правова охорона.
Аннотация. В статье рассматривается такой разработанный наукой уголовного права общеправовой системный принцип криминализации деяний, как принцип процессуальной осуществимости преследования. Приводятся данные, составляющие основной круг обстоятельств, которые подлежат установлению и доказыванию по каждому уголовному делу при расследовании преступлений, предусмотренных статьями 389, 390, 391-393, 395 Уголовного кодекса Украины, посягающих на нормальную деятельность органов и учреждений пенитенциарной службы Украины. Указывается на соответствие данных преступлений рассматриваемому принципу.
Ключевые слова: мотивы и цели совершения преступлений, органы и учреждения исполнения наказаний, пенитенциарная служба Украины, принципы криминализации, процессуальная осуществимость преследования, способ совершения преступлений, уголовно-правовая охрана.
Summary. The article considers principles of criminalization of acts developed by science of criminal law all-legal system, such as the principle of procedural feasibility of prosecution. Author provides data making the basic circle of circumstances, which are subject to establishment and proof on each criminal case at investigation of the crimes, provided by articles 389, 390, 391-393, 395 of the Criminal code of Ukraine, that encroaching on normal activity of the organs and institutions of the penitentiary service of Ukraine. Compliance of these crimes to the considered principle is indicated.
Keywords: motives and purposes of crimes commission, organs and institutions of execution of punishments, penitentiary service of Ukraine, principles of criminalization, procedural feasibility of prosecution, methods of crime committing, criminal and law protection.
 
 
        Постановка проблеми. Проблеми криміналізації суспільно небезпечних діянь проти нормальної діяльності органів і установ пенітенціарної служби України та розробка системи боротьби з ними на теоретичному рівні є одним з основних напрямків розвитку кримінально-правового вчення про заходи боротьби з пенітенціарною злочинністю, оскільки обсяг і зміст криміналізації суспільно небезпечних діянь визначають, в кінцевому рахунку, і характер стратегії в боротьбі із злочинністю.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання