О.В. БАКЛАН. Правове та інформаційне забезпечення державного регулювання підприємництва

УДК 002.55:346

О.В. БАКЛАН, кандидат юридичних наук, доцент
кафедра теорії, історії та конституційного права Українського
державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
    
    
  Анотація. Щодо ознак, класифікації, принципів управління та державного регулювання підприємництва.
Аннотация. О признаках, классификации, принципах управления и государственной регуляции предпринимательства.
Summаry. On features, classification, principals of management and government control of business undertakings.
Ключові слова. Принципи управління, державне регулювання, підприємницька діяльність.
 
 
Питанням класифікації принципів управління, державного управління (регулювання) в різних сферах та галузях суспільного життя певною мірою приділяли увагу філософи, теоретики права, державознавці, економісти, соціологи, дослідники деяких інших фундаментальних та галузевих наук.
Особливо слід підкреслити внесок у розробку даної проблеми таких провідних учених, як К.В. Арановський, В.Б. Авер'янов, В.Г. Атаманчук, Ю.П. Битяк, М. Вебер, І.П. Голосніченко, Г. Емерсон, К. Кіллен, В.І. Кноррінг, Ю.М. Козлов, В.К. Колпаков, В.Ф. Опришко, Г.Х. Попов, О.П. Рябченко, Н.О. Саніахметова, В.М. Селіванов, В.Ф. Сіренко, Ф.У. Тейлор, Ю.О. Тихоміров, М.М. Тищенко, А. Файоль, P.M. Фалмер, Є.С. Фролов, В.В. Цвєтков, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко та інші автори.
Метою статті є аналіз поняття та класифікації принципів управління, державного управління (регулювання), в тому числі і принципів підприємницької діяльності.
Звертаючись до розгляду поняття "принцип" державного регулювання підприємництва, будемо дотримуватися наступної послідовності - досліджувати поняття "принцип", "принцип управління", "принцип державного управління", "принцип державного регулювання".
Термін "принцип" походить від латинського слова "ргіnсіріuм", що означає основні, найзагальніші, вихідні положення, засоби, правила, що визначають природу і соціальну сутність явища, його спрямованість і суттєві властивості [1, с. 17]. Як висловлюється А. Файоль, будь-яке правило, адміністративний засіб, що зміцнює соціальне утворення або полегшує його здійснення, займає своє місце серед принципів [2, с. 24].
Принцип - це специфічне поняття, в якому містяться не стільки сама закономірність, відношення, взаємозв'язок, скільки наше знання про них. Принцип є фіксацією результатів наукового пізнання зі всіма наслідками, що витікають звідси, - стверджує Г.В. Атаманчук [3, c. 262].
Дослідники-філологи тлумачать поняття "принцип" в трьох значеннях:
- по-перше, як основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, теорії ідеологічного напряму…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання