ПАНЧЕНКО О.А., Інституційне забезпечення процесів протидії російській інформаційній експансії та пропаганді в сучасному світі (ст. 28-34)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.3(38).243797

УДК 342.951

ПАНЧЕНКО О.А.,
старший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки  та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5649-3658.
 
 
Анотація. Розглянуто гібридні інформаційні загрози, які поширює РФ в сучасних умовах. Визначено масштаби деструктивної діяльності та дезінформації з боку РФ.Узагальнено механізми поширення російської пропаганди та дезінформації. Визначено сучасні інституційні засади протидії російським фейкам та пропаганді. Окреслено засади функціонування центрів протидії російській пропаганді та дезінформації у США та деяких країнах ЄС. Визначено компетенцію та повноваження українського Центру протидії пропаганді та дезінформації. Деталізовано шляхи удосконалення діяльності вітчизняного Центру протидії пропаганді та дезінформації в умовах російської інформаційної агресії проти України.
Ключові слова: державна інформаційна політика, пропаганда, дезінформація, засоби масової інформації, фейки, національна безпека, деструктивна діяльність, гібридні загрози.
Summary. The hybrid information threats distributed by the Russian Federation in modern conditions are considered. The scale of destructive activity and misinformation on the part of the Russian Federation is determined. The mechanisms of spreading Russian propaganda and misinformation are generalized. Modern institutional principles of counteraction to Russian fakes and propaganda are determined. The principles of functioning of the centers of counteraction to the Russian propaganda and disinformation in the USA and some EU countries are outlined. The competence and powers of the Ukraine`s Center for Countering Propaganda and Disinformation have been determined. The directions of improvements of the activities of the domestic Center for Combating Propaganda and Disinformation in the context of Russian information aggression against Ukraine are detailed.
Keywords: state information policy, propaganda, misinformation, mass media, fake, national security, destructive activity, hybrid threats.
Аннотация. Рассмотрены гибридные информационные угрозы, которые распространяет РФ в современных условиях. Определены масштабы деструктивной деятельности и дезинформации со стороны РФ. Обобщены механизмы распространения российской пропаганды и дезинформации. Определены современные институциональные основы противодействия российским фейкам и пропаганде. Обозначены основы функционирования центров противодействия российской пропаганде и дезинформации в США и отельных странах ЕС. Определено компетенцию и полномочия украинского Центра противодействия пропаганде и дезинформации. Детализированы направления усовершенствования деятельности отечественного Центра противодействия пропаганде и дезинформации в условиях российской информационной агрессии против Украины.
Ключевые слова: государственная информационная политика, пропаганда, дезинформация, средства массовой информации, фейк, национальная безопасность, деструктивная деятельность, гибридные угрозы.
 
 
      Постановка проблеми. Держава-агресор вже 8-ий рік поспіль продовжує активно здійснювати інформаційну агресію по відношенню до України, спрямовану як на дестабілізацію внутрішньополітичної й соціальної ситуації, так на приниження міжнародного  іміджу  в світі,  зокрема,  на  двосторонні та багатосторонні відносини...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання