ПАНЧЕНКО О.А., ПАНЧЕНКО Л.В., Інформаційна безпека та інформаційна культура в сучасному інформаційному суспільстві

УДК 004.056.53:316.32

Панченко О.А.,
Панченко Л.В.,
доктор медичних наук, професор
кандидат психологічних наук,
Державний заклад “Науково-практичний медичний
реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України”
 
 
Анотація. Про сутність взаємозв’язку інформаційної безпеки та інформаційної культури особистості в умовах становлення інформаційного суспільства. Наведено визначення понять інформаційної безпеки та інформаційної культури, характеристики їх складових та причинно-наслідкових зв'язків між ними.
Ключові слова: інформація, інформаційне суспільство, інформаційна безпека, інформаційна культура.
Аннотация. О сущности взаимосвязи информационной безопасности и информационной культуры личности в условиях становления информационного общества. Приведено определение понятий информационной безопасности и информационной культуры, характеристики их составляющих и причинно-следственных связей между ними.
Ключевые слова: информация, информационное общество, информационная безопасность, информационная культура.
Summary. About essence of intercommunication of information safety and information culture of personality in the conditions of formation of information society. Article provides definitions for information safety and information culture concepts, descriptions of their constituents and cause-effect relations between them.
Keywords: information, information society, information safety, information culture.
 
 
        Постановка проблеми. Сьогоднішній етап розвитку цивілізації характеризується становленням глобального інформаційного суспільства, в якому основним стратегічним ресурсом є інформація. Нові інформаційно-комунікаційні технології все більш широко проникають практично у всі сфери життєдіяльності суспільства, змінюючи умови праці і побуту людини, формуючи у нього нові потреби, стереотипи поведінки, а також нові уявлення про якість життя, простір і час.
Історичний досвід розвитку науково-технічного прогресу свідчить, що будь-які технічні нововведення та ідеї стають в соціальному плані ефективними лише в тих випадках, коли вони органічно включаються в культурне середовище суспільства, стають невід’ємною частиною його загальної культури.
        У сучасному інформаційному суспільстві основним атрибутом є інтелектуальний (науково-освітній, інформаційний і комунікаційний) потенціал, який неможливо створити без стабільної роботи та розвитку науки, освіти, професійних, політичних і управлінських структур на основі новітніх інформаційних технологій. Виникло усвідомлення інформаційних процесів в широкому соціокультурному контексті, і тепер вони прямо співвідносяться з культурою людства і з основними тенденціями її подальшого розвитку.
       Вплив інформаційних процесів на всі сфери життєдіяльності суспільства актуалізував найважливіші питання соціального буття, у тому числі питання інформаційних загроз, що спричинило пильну увагу до інформаційної безпеки.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання