ПАНОВА І.В., Фактори, що впливають на утворення системи інформаційного права та формування її змісту (ст. 9-15)

УДК 342.9

ПАНОВА І.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін факультету № 6 ХНУВС
 
 
Анотація. В цій статті сформульовано місце інформаційного права в системі права України, виконано дослідження наукових поглядів на проблему визначення системи інформаційного права, охарактеризовано її складові елементи, розкрито фактори, що впливають на утворення системи інформаційного права та формування її змісту та означено тенденції розвитку науки інформаційного права України на сучасному етапі.
Ключові слова: інформаційне право, система інформаційного права, норма інформаційного права, інститут інформаційного права, галузь інформаційного права.
Summary. This article describes the place of information law in the system of law of Ukraine, researches the scientific views on the problem of determining the system of information law, describes its constituent elements, discloses the factors that influence the formation of the information law system and the formation of its content, as well as the trends of the development of information law science in Ukraine at the present stage.
Keywords: information law, system of information law, norm of information law, institute of information law, sphere of information law.
Аннотация. В этой статье сформулировано место информационного права в системе права Украины, выполнено исследование научных взглядов на проблему определения системы информационного права, охарактеризованы ее составляющие элементы, раскрыто факторы, влияющие на возникновение системы информационного права и формирования его содержания и отмечено тенденции развития науки информационного права Украины на современном этапе.
Ключевые слова: информационное право, система информационного права, норма информационного права, институт информационного права, отрасль информационного права.
 
 
      Постановка проблеми. Постійне збільшення ролі інформації в суспільних відносинах можна назвати однією з предметних властивостей сучасного світового соціального прогресу, в якому стрімко зростає роль права як головного механізму регулювання таких відносин. Однак інформаційне суспільство розвивається такими швидкими темпами, що право суттєво відстає від його потреб, і саме тому в інформаційній сфері постійно виникає проблема взаємоузгодженості системоутворюючих елементів інформаційного права, до того ж між діючими нормативно-правовими актами існують протиріччя, що порушують системність законодавства та не сприяють стабільному й послідовному розвитку даної галузі. Крім того, основні напрямки розвитку та удосконалення інформаційного права в Україні пов’язані із соціально-економічними та політичними реформами, які відбуваються в нашій державі. Разом з тим проходять глибокі процеси перетворення самого змісту інформаційного права, постійне оновлення законодавства та усвідомлення нової ролі правових явищ в житті людини в умовах сучасного інформаційного суспільства...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання