ПИЛИПЧУК В.Г., ДОРОНІН І.М., Право національної безпеки та військове право: теоретичні та прикладні засади становлення і розвитку в Україні (ст. 62-72)

УДК  340:351.86

Пилипчук В.Г.,
 
 
ДОРОНІН І.М.,
доктор юридичних наук, професор,
 член-кореспондент НАПрН України,
 керівник Секції правового забезпечення НАПрН України
кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач наукової лабораторії НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. У статті висвітлено теоретичні та прикладні аспекти розроблення, впровадження і розвитку права національної безпеки та військового права в Україні. Проведено аналіз суспільних відносин у сфері національної безпеки і оборони, розглянуто предмет та систему права національної безпеки в США та інших країнах англосаксонської системи права, а також теоретичні засади виокремлення нових галузей права. Висвітлено актуальні проблеми, пов’язані з визначенням Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, та визначено можливі шляхи їх вирішення. Розроблено пропозиції щодо паспорту  наукової спеціалізації  25.256.01 – “право національної безпеки; військове право”.
Ключові слова: право, суспільні відносини, національна безпека, оборона, право національної безпеки, військове право, освіта, наука.
Summary. In the article the theoretical and applied aspects of development, introduction and development of right for national security and military right are reflected in Ukraine. The analysis of public relations is conducted in the field of national security and defense, an object and system of right for national security in the USA and other countries of the anglo-saxon system of right are considered, as well as theoretical basis for selection of new fields of law. Topical issues are reflected which are related to the determination of List of the fields of knowledges and specialities used for training of applicants for higher education, and the possible ways of their solution are defined. Suggestions are developed in relation to to the passport  of scientific specialization  25.256.01 –  “right for national security; military right”.
Keywords: right, public relations, national security, defense, right for national security, military right, education, science.
Аннотация. В статье отражены теоретические и практические аспекты разработки, внедрения и развития права национальной безопасности и военного права в Украине. Осуществлен анализ общественных отношений в сфере национальной безопасности и обороны, рассмотрен предмет и система права национальной безопасности в США и других странах англосаксонской системы права, а также теоретические основы выделения новых отраслей права. Отражены актуальные проблемы, возникшие в связи с принятием Перечня отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования. Разработаны предложения относительно паспорта специализации 25.256.01 – “право национальной безопасности; военное право”. 
Ключевые слова: право, общественные отношения, национальная безопасность, оборона, право национальной безопасности, военное право, образование, наука.
 
 
       Постановка проблеми. В сучасних умовах глобалізації відбувається кардинальна трансформація систем національної, колективної та міжнародної безпеки, реальних і потенційних викликів і загроз безпеці людства та міжнародному правопорядку, що зумовлює відповідні зміни у суспільних відносинах та їх правовому регулюванні...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання