ПОЛІЩУК С.М., Удосконалення загальнодержавної системи боротьби з тероризмом (с. 74-80)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238339

УДК 342.922:351.74 (477)

ПОЛІЩУК С.М.,
начальник відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3142-9163.
 
 
Анотація. У статті аналізуються сучасні терористичні загрози. Міститься аналіз нормативно-правових актів з питань боротьби з тероризмом. Висвітлюється позитивний досвід США щодо визначення рівнів терористичних загроз. Визначено шляхи удосконалення загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.
Ключові слова: тероризм, терористична загроза, рівні терористичної загрози, загальнодержавна система боротьби з тероризмом.
Summary. The article analyzes modern terrorist threats. It is noted that today the level of terrorist threat in Ukraine is determined by a number of factors, both external and internal. The article contains an analysis of regulations on combating terrorism. The positive experience of the United States in determining the levels of terrorist threats is highlighted. Ways to improve the national system of combating terrorism have been identified.
Keywords: terrorism, terrorist threat, levels of terrorist threat, national system of countering terrorism.
Аннотация. В статье анализируются современные террористические угрозы. Содержится анализ нормативно-правовых актов по вопросам борьбы с терроризмом. Освещается позитивный опыт США касательно определения уровней террористических угроз. Определены пути совершенствования общегосударственной системы борьбы с терроризмом.
Ключевые слова: терроризм, террористическая угроза, уровни террористической угрозы, общегосударственной системы борьбы с терроризмом.
 
      Постановка проблеми. Відповідно до Концепції боротьби з тероризмом терористична загроза – існуючі та потенційно можливі чинники, що створюють небезпеку вчинення терористичного акту щодо об’єкта можливих терористичних посягань та настання негативних наслідків від нього. Сьогодні серед терористичних загроз виділяється: активізація в Україні сепаратистських рухів та провокування таких настроїв у місцях компактного проживання національних меншин; агресивні дії Російської Федерації відносно України; зростання рівня злочинності, пов’язаної з незаконним обігом вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових і отруйних речовин та інших засобів масового ураження; посилення інтересу до України з боку міжнародної організованої злочинності у сферах незаконної міграції, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, контрабанди зброї, небезпечних матеріалів та наркотичних засобів, відходів біологічних та хімічних речовин, ядерних матеріалів; внутрішні міграційні процеси, в тому числі спричинені збройною агресією Російської Федерації проти України, а також загострення міграційної кризи у світі ...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання