ПОЛЯКОВ О.М., Активізація міжнародної співпраці у сфері забезпечення кібербезпеки: шляхи удосконалення в реаліях сьогодення (с. 129-138)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238348

УДК 342.951

ПОЛЯКОВ О.М.,
начальник відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org /0000-0002-8984-1476.
 
 
 
Анотація. Визначено стратегічні основи міжнародного співробітництва України у сфері кібербезпеки. Узагальнено завдання міжнародної взаємодії у сфері кібербезпеки. Проаналізовано міжнародні ініціативи, які впроваджуються з метою посилення захисту кіберпростору. Деталізовано напрямки здійснення модернізації політики інформаційної безпеки на рівні ООН. Окреслено ключові пріоритети міжнародного співробітництва у сфері забезпечення кібербезпеки між Україною та НАТО. Розглянуто перспективи діяльності в Україні Трастового фонду з кібербезпеки НАТО. Обґрунтовані сучасні світові тенденції, які впливають на безпекову політику НАТО і вимагають вжиття відповідних заходів реагування. На підставі узагальнення визначено шляхи удосконалення міжнародної співпраці у сфері забезпечення кібербезпеки.
Ключові слова: гібридна загроза, міжнародне співробітництво, сектор безпеки і оборони, інформаційна безпека, кібербезпека, кіберзагроза, кібератака, кіберзахист, кіберпростір, державна зовнішня політика, інформаційно-комунікаційні технології, НАТО, ООН.
Summary. The strategic bases of Ukraine's international cooperation in the field of cybersecurity have been identified. The tasks of international cooperation in the field of cybersecurity are generalized. The international initiatives implemented to strengthen the protection of cyberspace are analyzed. The directions of information security policy modernization at the UN level are detailed. The key priorities of international cooperation in the field of cybersecurity between Ukraine and NATO are outlined. Prospective activities of the NATO Cyber Security Trust Fund in Ukraine are considered. Modern world trends that affect NATO's security policy and require appropriate response measures are substantiated. On the basis of generalization, the directions to improve international cooperation in the field of cybersecurity have been identified.
Keywords: hybrid threat, international cooperation, security and defense sector, information security, cybersecurity, cyberthreat, cyberattack, cyberdefense, cyberspace, state foreign policy, information and communication technologies, NATO, UN.
Аннотация. Определены стратегические основы международного сотрудничества Украины в сфере обеспечения кибербезопасности. Обобщены задачи международного взаимодействия в сфере кибербезопасности. Проанализированы международные инициативы, которые внедряются с целью усиления защиты киберпространства. Детализированы направления осуществления модернизации политики информационной безопасности на уровне ООН. Очерчены ключевые приоритеты международного сотрудничества в сфере обеспечения кибербезопасности между Украиной и НАТО. Рассмотрены перспективы деятельности в Украине Трастового фонда по кибербезопасности НАТО. Обоснованы современные мировые тенденции, которые влияют на политику безопасности НАТО и требуют осуществления соответствующих мер реагирования. На основании обобщения определены направления усовершенствования международного сотрудничества в сфере кибербезопасности.
Ключевые слова: гибридная угроза, международное сотрудничество, сектор безопасности и обороны, информационная безопасность, кибербезопасность, киберугроза, кибератака, киберзащита, киберпространство, государственная внешняя политика, информационно-коммуникационные технологии, НАТО, ООН...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання