ПОНОМАРЕНКО О.А., Особливості кримінально-правової охорони державної таємниці за законодавством США (с. 123-128)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238346

УДК 343.45:340.5

ПОНОМАРЕНКО О.А.,
начальник відділу Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7203-1859.
 
 
Анотація. Стаття присвячена визначенню особливостей кримінально-правової охорони державної таємниці за законодавством США. Розглянуто систему нормативних актів США у сфері охорони державної таємниці. Наведено класифікацію видів державної таємниці. Визначені підстави кримінальної відповідальності за злочини у сфері охорони державної таємниці. Наведені заходи кримінально-правового впливу, що застосовуються до осіб, які вчинили такі злочини.
Ключові слова: державна таємниця, національна безпека, кримінальна відповідальність, законодавство, США.
Summary. The article is devoted to determining the features of criminal law protection of state secrets under US law. The system of US regulations in the field of protection of state secrets is considered. The classification of types of state secrets is given. The grounds for criminal liability for crimes in the field of protection of state secrets have been determined. The measures of criminal and legal influence applied to the persons who have committed such crimes are revealed.
Keywords: state secret, national security, criminal liability, legislation, USA.
Аннотация. Статья посвящена определению особенностям уголовно-правовой охраны государственной тайны по законодательству США. Рассмотрено систему нормативных актов США в области охраны государственной тайны. Приведена классификация видов государственной тайны. Определены основания уголовной ответственности за преступления в области государственной тайны. Приведены меры уголовно-правового влияния, которые применяются к лицам, совершившим такие преступления.
Ключевые слова: государственная тайна, национальная безопасность, уголовная ответственность, законодательство, США.
 
      Постановка проблеми. Сучасні процеси глобалізації, інтернаціоналізації та триваючої конвергенції потребують глибшого знання не тільки власного законодавства, а й законодавства, в тому числі кримінального, зарубіжних країн. Як слушно зазначає М.І. Хавронюк, у кримінальному законодавстві України змішані елементи національно-самобутнього з елементами запозиченого чужого – це законодавство завжди розвивалося під певним впливом кримінального законодавства інших держав, а також під впливом міжнародного права, який з часом стає усе більш потужним [1, с. 13]...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання