ПОПОВА І.М., Правове регулювання засвідчення копій електронних документів

УДК 007:35.076.13

Попова І.М.,
здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
 
Анотація. У статті висвітлені питання, пов'язані з застосуванням електронного документу. Досліджено особливості паперової копії електронного документу та порядку її засвідчення.
Аннотация. В статье рассматривается вопросы, связанные с использованием электронного документа. Исследованы особенности бумажной копии электронного документа и порядка ее заверения.
Summary. In paper the question connected with use of the electronic document is observed. Features of a paper copy of the electronic document and an order of its assurance are investigated
Ключові слова: електронний документ, оригінал, копія, адміністративні послуги.
 
        Постановка проблеми.Застосування електронного документообігу є актуальним в умовах сучасного розвитку суспільства, що характеризується широким використанням інформаційних технологій та засобів телекомунікацій. Цілком зрозуміло, що електронний документообіг є основою для багатьох напрямів діяльності органів державної влади, однією із основних функцій яких є надання адміністративних послуг, в тому числі за допомогою технологій.
        Надання адміністративних послуг за допомогою Інтернет технологій за зверненнями громадян та бізнесу передбачає використання електронних документів. В сучасних умовах надання адміністративних послуг за допомогою Інтернет-технологій для громадян постане нагальна потреба мати копію електронного документу в паперовому вигляді з метою вчинення подальших юридично значимих дій. Це пояснюється тим, що далеко не всі органи виконавчої влади готові надавати адміністративні послуги з використанням електронних документів. Законом України “Про електронні документи та електронний документообіг” [1] та Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади” [2] встановлено організаційно-правові засади електронного документообігу та використання електронних документів. Стаття 7 Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” визначає, що електронний документ у визначених законодавством випадках може бути пред’явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії. При цьому копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством. Але на даний час не розроблено порядок надання юридичної сили копії електронного документу в паперовому вигляді, що є стримуючим фактором впровадження систем надання адміністративних послуг за допомогою Інтернет технологій. Все це обумовлює актуальність теми даної статті…
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання