ПРАВДЮК А.Л., Особливості законодавчого забезпечення економічної безпеки України (с. 170-182)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238408

УДК 38.246.8

ПРАВДЮК А.Л.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри права
Вінницького національного аграрного університету.
ОRCID: https://orcid.org/0000-0002-5248-8111.
 
 
Анотація. У статті досліджуються трансформаційні процеси, які відбуваються у сфері законодавчого забезпечення економічної безпеки України. Робиться наголос на потребі кардинального перегляду державної політики та системи управління. Проаналізовано досвід держав-членів ЄС і НАТО у сфері законодавчого забезпечення економічної безпеки, а також виявлено недоліки нормативно-правового регулювання забезпечення економічної безпеки України та запропоновано шляхи та напрямки її покращення.
Ключові слова: економічна безпека, забезпечення економічної безпеки, законодавство у сфері економічної безпеки.
Summary. The article examines the transformation processes taking place in the field of legislative support of economic security of Ukraine. Emphasis is placed on the need for a radical overhaul of public policy and governance. Such a system should be built based on the goals and principles of economic security by creating a modern regulatory framework. Taking into account Ukraine's European integration, the article also analyzes the experience of EU and NATO member states in the field of economic security, as well as identifies shortcomings in the regulation of Ukraine's economic security and suggests ways and directions to improve it.
Keywords: economic security, ensuring economic security, legislation in the field of economic security.
Аннотация. В статье исследуются трансформационные процессы, происходящие в сфере законодательного обеспечения экономической безопасности Украины. Определяется необходимость кардинального пересмотра государственной политики и системы управления. Анализируется опыт государств-членов ЕС и НАТО в сфере законодательного обеспечения экономической безопасности, а также выявлены недостатки нормативно-правового регулирования обеспечения экономической безопасности Украины и предложены пути и направления ее улучшения.
Ключевые слова: экономическая безопасность, обеспечение экономической безопасности, законодательство в сфере экономической безопасности.
 
      Постановка проблеми. Економіка України протягом останніх 10 років не забезпечувала досягнення національних економічних інтересів. Упродовж 2010-2019 років стан економічної безпеки оцінювався як незадовільний із погіршенням показників практично за усіма складовими до небезпечного рівня. Середнє значення рівня економічної безпеки за цей період становило 40 % (зона рівня незадовільного стану). У 2019 році рівень економічної безпеки України склав 43 %, а за підсумками першого півріччя 2020 року – 41 % відповідно. Тобто рівень всіх основних складових економічної безпеки залишався низькими, що зберігає високі ризики масштабних явищ дестабілізації у розвитку економіки у довгостроковій перспективі...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання