РАДУТНИЙ О.Е., Стан інформаційно-законодавчої діяльності на прикладі кримінального кодексу України (стор. 58-67)

УДК 343.544+343.545:340.13+007.51:316.324.8
Радутний О.Е.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, член ВГО “Асоціація кримінального права”
 
 
Анотація. Під кутом вимоги належної якості закону в статті розглянуто сучасний стан законотворчої діяльності на прикладі КК України, який характеризується як вкрай критичний, запропоновано пропозиції щодо вдосконалення інформаційно-законодавчої діяльності та її забезпечення у відповідності з правовою доктриною, обраними напрямками кримінально-правової політики та міжнародними зобов’язаннями України на шляху формування демократичного суспільства.
Ключові слова. закон, законодавча діяльність, інформаційне забезпечення, кримінально-правова охорона, наукове ворожіння, викупне покарання (покарання за спокутою), колективна вина, колективна відповідальність, права людини.
Аннотация: Под углом зрения надлежащего качества закона в статье рассмотрено современное, характеризующееся как крайне критическое, состояние законодательной деятельности на примере УК Украины, предложены меры по улучшению информационно-законодательной деятельности и ее обеспечения в соответствии с правовой доктриной, избранными направлениями уголовно-правовой политики и международными обязательствами Украины на пути формирования демократического общества.
Ключевые слова: закон, законодательная деятельность, информационное обеспечение, уголовно-правовая охрана, научное гадание, искупительное наказание, коллективная вина, коллективная ответственность, права человека.
Summary. The paper discusses the current state of legislation based on the Criminal Code of Ukraine from the perspective of adequate quality of law, which is described by the author as extremely critical. The author has also offered measures to improve informational and legal activity and its maintenance in accordance with the legal doctrine, selected fields of criminal policy, and international warranties of Ukraine on its way to create a democratic society.
Keywords: law, legislation, informational provision, legal protection, human rights, scientific divination, penance punishment, collective guilt, collective responsibility.
 
 
       Постановка проблеми. Від якості закону залежить формування правосвідомості та належного рівня правозастосування, а від прозорості та чіткості викладання тексту нормативного акту – його загальнодоступність до розуміння як підґрунтя неухильного дотримання з підстав, не пов’язаних з примусом. На сьогодні поширеною є практика залучення до законодавчої діяльності осіб, що не мають відповідної освіти та досвіду, тобто – не є експертами у відповідній діяльності. Таке некомпетентне втручання у суспільно значущу галузь забезпечення життєдіяльності держави та людини призводить до певних складнощів розуміння нормативних актів або, навіть, до руйнації усталеної правової системи, що в кінцевому результаті порушує законні права та охоронювані свободи кожного громадянина...
 

 

Видання НДІІП