РАДУТНИЙ О.Е., Цифрова людина з точки зору загальної та інформаційної безпеки: філософський та кримінально-правовий аспект (ст. 158-170)

УДК 343.22+343.235+34.023

РАДУТНИЙ О.Е.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, доцент,
 доцент кафедри кримінального права № 1
 Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
 
 
Анотація. В статті розглядається вплив на сучасну доктрину кримінального права (в частині визначення суб’єкта правовідносин, суб’єкта злочину, обтяжуючих або кваліфікуючих обставин) та загальну інформаційну безпеку з боку революційних винаходів в сфері біоінженерії, створення неорганічної форми життя та(або) живих істот, які поєднують органіку з неорганікою. Пропонується іменувати істоту, наступну за Homo sapiens, як Homo numeralis (або Homo digitalis, або Homo horologium) – “людиною цифровою”.
Ключові слова: інформаційна безпека, штучний інтелект, суб’єкт правовідносин, суб’єкт злочину, кваліфікуючі або обтяжуючі обставини, біоінженерія, кіборг, неорганічна форма життя, Homo numeralis, Homo digitalis, Homo horologium, людина цифрова.
Summary. The article examines the impact on the modern doctrine of criminal law (in terms of determining the subject of legal relations, the subject of the crime, aggravating or qualifying circumstances) and general information security by revolutionary inventions in the field of bioengineering, creating an inorganic life form and (or) living beings connecting organic with inorganic. It is suggested to name the creature following Homo sapiens, as Homo numeralis (or Homo digitalis, or Homo horologium) as a “digital human”.
Keywords: information security, artificial intelligence, subject of legal relations, subject of crime, qualifying or aggravating circumstances, bioengineering, cyborg, inorganic life form, Homo numeralis, Homo digitalis, Homo horologium, digital human.
Аннотация. В статье рассматривается влияние на современную доктрину уголовного права (в части определения субъекта правоотношений, субъекта преступления, отягчающих или квалифицирующих обстоятельств) и общую информационную безопасность со стороны революционных изобретений в сфере биоинженерии, создания неорганической формы жизни и(или) живых существ, соединяющих органику с неорганикой. Предлагается именовать существо, следующее за Homo sapiens, как Homo numeralis (или Homo digitalis, или Homo horologium) – “человеком цифровым.
Ключевые слова: информационная безопасность, искусственный интеллект, субъект правоотношений, субъект преступления, квалифицирующие или отягчающие обстоятельства, биоинженерия, киборг, неорганическая форма жизни, Homo numeralis, Homo digitalis, Homo horologium, человек цифровой.
 
 
       Постановка проблеми. Положеннями ст. 67 КК України передбачено низку обставин, які обтяжують покарання. Крім того, в статтях Особливої частини КК України закріплено численні кваліфікуючі обставини, які у більшості випадків вказують на підвищену суспільну небезпеку діяння або особи, що вчинила кримінальне правопорушення...
 
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання