РУСНАК О.В., Національна безпека в інформаційній сфері: функції та повноваження правоохоронних органів в її забезпеченні

УДК 343.102 (477)

 
РУСНАК О.В.,
кандидат юридичних наук, доцент
 
 
Анотація. Досліджено проблеми національної безпеки України в інформаційній сфері. Визначено функції і повноваження правоохоронних органів України в її забезпеченні.
Ключові слова: національна безпека, інформація, інформаційна безпека, правоохоронні органи, інформаційний вплив.
Аннотация. Исследованы вопросы национальной безопасности в информационной сфере. Определены функции и полномочия правоохранительных органов Украины в ее обеспечении.
Ключевые слова: национальная безопасность, информация, информационная безопасность, правоохранительные органы, информационное воздействие.
Summary. Article investigates national security issues in information sphere. Functions of law-enforcement bodies and authorities in provision of such security are defined.
Keywords: national security, information, informational security, law-enforcement bodies, informational pressure.
 
 
       Постановка проблеми. На етапі становлення України як демократичної держави, побудови громадянського суспільства та євроінтеграційних прагнень, суттєво змінюється характер загроз національній безпеці нашої держави. Одним із найважливіших елементів її забезпечення є інформаційна складова. Інтегрованість України до міжнародного інформаційного середовища залишається досить слабкою, кваліфікованість та активність інформаційних служб є недостатньою. У зв’язку із цим, а також неефективною державною інформаційною політикою, набувають актуальності питання, пов’язані із розробкою системи захисту держави від негативних інформаційних впливів з боку іноземних країн.
      Метою статті є визначення функцій і повноважень правоохоронних органів України в забезпеченні національної безпеки в інформаційній сфері.
         Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми забезпечення інформаційної безпеки України знайшли своє відображення у працях таких вітчизняних науковців як М. Галамба, С. Гуньковський, О. Довгань, О. Климчук, А. Марущак, Г. Новицький, В. Панченко, В. Петров, М. Шилін та ін. Водночас, питанням про функції та повноваження правоохоронних органів України в забезпеченні національної безпеки в інформаційній сфері приділяється недостатньо уваги. Визначення складових діяльності органів та установ України щодо забезпечення інформаційної безпеки продовжує залишатися актуальним.
       Виклад основних положень. Процеси глобалізації інформаційних процесів, а також бажання США, Російської Федерації та ряду інших держав досягти інформаційного домінування у світі, актуалізують вирішення проблеми інформаційної безпеки України [1, с. 153]. З урахуванням цього, національна безпека України в інформаційній сфері повинна забезпечуватися шляхом проведення виваженої політики відповідно до прийнятих в установленому порядку доктрин, концепцій, стратегій і програм та зважаючи на існуючі та потенційно можливі їй загрози…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання