САМОХІН О.Ю., Криміналістично значима інформація про формування й функціонування злочинних угруповань які діють у сфері назаконного наркобізнесу

УДК 343.98

Самохін О.Ю.,
здобувач кафедри кримінального процесу і криміналістики
Академії адвокатури України
 
 
Анотація. Досліджено закономірності формування й функціонування організованих злочинних угруповань, які діють у сфері незаконного наркобізнесу. Зосереджена увага на особливостях структури, організаторах злочинної діяльності, розподілі прибутків від наркобізнесу.
Аннотация. Исследованы закономерности формирования и функционирования организованных преступных группировок, которые действуют в сфере незаконного наркобизнеса. Сосредоточено внимание на особенностях структуры, организаторах преступной деятельности, распределении прибылей от наркобизнеса.
Summary. The regularities of formation and operation of organized crime groups that operate in the field of drug trafficking. Concentrated on structural features, the leaders andorganizers of criminal activity, the distribution of profits from drug trafficking.
Ключеві слова: наркотичні засоби, протидія незаконному наркообігу, незаконний наркобізнес, розслідування незаконного наркобізнесу
 
        Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із науковими практичними завданнями. Злочини, у сфері обігу наркотичних засобів вчинюються переважно організованими групами в більшості регіонів України. Зростання кількості наркоманів призводить до активного формування наркобізнесу як основної ланки організованої злочинності. В останні десятиліття помічене удосконалення професіоналізму й організованість злочинців у сфері незаконного наркообігу, цьому сприяють зв’язки між вітчизняними та зарубіжними злочинними угрупованнями, близькість України до азіатських країн-виробників і європейського ринку збуту. Одним з основних завдань криміналістики є розробка найбільш ефективних методів, засобів і прийомів розкриття та розслідування злочинів у сфері наркобізнесу. Успішне розслідування діяльності учасників організованої злочинної групи у сфері незаконного наркобізнесу неможливо без пізнання закономірностей їх поведінки, а для цього необхідно мати уявлення про закономірності процесу формування й функціонування таких угруповань.
       Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Недостатня кількість у вітчизняній криміналістиці прикладних розробок проблеми розслідування незаконного наркобізнесу, відповідних рекомендацій для практики, обмежує можливість правоохоронних органів у проведенні на належному рівні змістовної протидії таким злочинам…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання