САНДУЛ В.С., Про удосконалення нормативно-правового упорядкування організації телекомунікацій загального користування

УДК 004:347.453.8

Сандул В.С.,
ад’юнкт кафедри інформаційних технологій
Національної академії внутрішніх справ
 
 
Анотація. Щодо удосконалення законодавства з урегулювання відносин між суб’єктами ринку телекомунікацій.
Аннотация. О совершенствовании законодательства по урегулированию отношений между субъектами рынка телекоммуникаций.
Summary. On improvement of legislation on the regulation of relations between subjects of the telecommunications market.
Ключові слова: телекомунікації, доступ, правове врегулювання.
 
        Законом України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки” [1] основними напрямами розвитку інформаційного суспільства визначено всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг, зокрема до мережі Інтернет, інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) та інформаційних ресурсів.
        Реалізація зазначених завдань потребує удосконалення законодавства з урегулювання відносин між суб’єктами ринку телекомунікацій та власниками жилих будинків (майнових комплексів), що належать суб’єктам господарювання різних форм власності, шляхом подальшого розвитку нормативно-правової бази інформаційної сфери.
      Метою статті є визначення шляхів урегулювання відносин між суб’єктами ринку телекомунікацій та власниками жилих будинків.
        За останні роки в спектрі телекомунікаційних послуг що надаються населенню, значно збільшилась питома вага послуг, реалізованих на базі новітніх технологій і в першу чергу пов’язаних з доступом до мережі Інтернет. За даними Державного комітету статистики України [2], доходи від надання послуг зв’язку населенню характеризуються наступним (Таблиця 1):
Таблиця 1.
 
 
Послуги зв’язку, всього:
Доходи від надання послуг (в млн. грн.)
за січень - грудень
2002 р.
2004 р.
2006 р.
2008 р.
2010 р.
Телефонного міського
854,0
1032,8
1225,2
1612,6
1894,8
Телефонного міжміського
(включаючи міжнародний)
1077,6
1793,3
2065,6
1689,8
1359,6
  
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання