САРЖАН С.Л., Правова інформація як властивість юридичних фактів

УДК 340.12

Саржан С.Л.,
кандидат юридичних наук
 
 
Анотація. У статті розглядається правова інформація, як похідна і властивість юридичних фактів, що обумовлюють форму і зміст такої інформації. Подано характеристики, ознаки класифікації такої інформації, право та власність на інформацію, а також роль правової інформації в діяльності правоохоронних органів.
Ключові слова: інформація, інформаційне право, правова інформація, юридичний факт.
Аннотация. В статье рассматривается правовая информация, как производная и свойство, которая обуславливает форму и содержание этой информации. Дана характеристика, черты классификации такой информации, право и собственность на информацию, а также роль правовой информации в деятельности правоохранительных органов.
Ключевые слова: информация, информационное право, правовая информация, юридический факт.
Summary. The article discusses legal information, as a derivative and the property, which determines the form and content of this information. Given the characteristic features of the classification of such information, and the right to ownership of the information, as well as  the role of legal information in law enforcement.
Keywords: information, information law, legal information, legal fact.
 
 
        Постановка проблеми. В умовах формування інформаційного суспільства в Україні поняття “інформація” набуває центрального значення.
У теорії інформаційних систем інформація ототожнюється з відомостями (даними), тобто тлумачиться як сукупність відомостей про будь-що або будь-кого. Згідно з кібернетичним підходом інформацією є нові, корисні, вагомі для користувача відомості.
     Інформація – це специфічна правова категорія. Ознаки, що її характеризують здебільшого притаманні тільки їй. На науковому рівні їх виділив А.Б. Венгеров [1, с. 70], який зазначив, що це:
- незалежність інформації у відношенні до свого носія;
- можливість багаторазового використання однієї і тієї самої інформації;
- вона не зникає при споживанні;
- збереження інформації, що передається, у суб’єкта, що її передає;
- здатність до збереження, агрегування, інтегрування, накопичення, “стискання”;
- кількісна визначеність інформації;
- системність.
        Як вважає О.В. Кохановська, інформація – благо, яке піддається лише моральному, але не фізичному старінню [2].
        У Главі 12 статті 177 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) інформація визначена об’єктом цивільних прав, та, одночасно, згідно Глави 15 ЦКУ інформація віднесена до немайнових благ [3].
        Багатогранністю і специфічністю інформації обумовлюється те, що вона може бути об’єктом як майнових, так і немайнових прав.
      Метою статті є дослідження функціонування правової інформації, в контексті юридичних фактів…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання