САВІНОВА Н.А., Удосконалення кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні

УДК 343:338.46:002

САВІНОВА Н.А.,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП
Національної академії внутрішніх справ  
 
 
Анотація. Щодо необхідності прийняття в Україні концептуального нормативного акта, спрямованого на належне здійснення в державі кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства.
Ключові слова: кримінально-правове забезпечення розвитку інформаційного суспільства, інформаційна безпека, безпека інформаційного простору, кримінально-правова політика, кримінально-правове прогнозування, криміналізація.
Аннотация. О необходимости принятия в Украине концептуального нормативного акта, направленного на надлежащее осуществление в государстве уголовно-правового обеспечения развития информационного общества. 
Ключевые слова: уголовно-правовое обеспечение развития информационного общества, информационная безопасность, безопасность информационного пространства, уголовно-правовая политика, уголовно-правовое прогнозирование, криминализация.
Summary. To the necessity to adopt conceptual normative act in Ukraine aimed to the proper implementation of criminal and legal providing of the Information Society development in the country.
Keywords: criminal-law providing of development of informative society, informative safety, safety of informative space, criminal-law politics, criminal-law prognostication, criminalization.
 
          Постановка проблеми. До сьогодні в Україні відсутній загальнодержавний підхід до убезпечення засобами кримінального права відносин, здійснюваних в інформаційному суспільстві: комунікацій, що реалізовуються за допомогою ІКТ, а також права на спілкування і безпеку свідомості. В той же час, кількість посягань в інформаційному просторі на такі відносини зростає щодня, а збиток від них поширюється на фактично всі сфери життєдіяльності суспільства. Це вказує на необхідність застосування єдиних підходів у кримінально-правовому забезпеченні розвитку інформаційного суспільства в Україні і затвердженні його на концептуальному рівні.
    Метою статті є визначення напрямів упорядкування та вдосконалення кримінально-правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні.
        Виклад основних положень. У 2007 р. вперше в Україні була зроблена спроба дати концептуальне визначення і задати відповідні напрями розвитку національного сегмента інформаційного суспільства (далі – ІС): був прийнятий Закон України № 537-V [1], яким було затверджено Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рр. (далі – Основні засади розвитку ІС в Україні). ..
 
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання