СЕЛЕЗНЬОВА О.М., Джерела інформаційного права: поняття, ознаки, система

УДК 343

Селезньова О.М.,
кандидат юридичних наук, доцент,
кафедра цивільно-правових дисциплін юридичного факультету
ПВНЗ “Буковинський університет“
 
 
Анотація. Про поняття джерел інформаційного права та їх ознаки. Пропонується структура системи джерел інформаційного права.
Ключові слова: джерела інформаційного права, форми інформаційного права, види джерел інформаційного права, система джерел інформаційного права.
Аннотация. О понятии источников информационного права и их признаках. Предлагается структура системы источников информационного права.
Ключевые слова: источники информационного права, формы информационного права, виды источников информационного права, система источников информационного права.
Summary: About the concept of sources of informational  right and their signs. The structure of the system of sources of informational right is offered.
Keywords: sources of information law, forms of information law, types of sources of information law, the system of sources of information law.
 
 
      Постановка проблеми. Категорія джерел права в юриспруденції перебуває одночасно у двох станах: з одного боку, проблема з’ясування їхньої сутності знаходиться в епіцентрі наукового пошуку, з другого – в основному подається у схематичному чи описовому вигляді та є малорозробленою. Натомість належне вивчення джерел права та утворюваної ними системи сприятиме вирішенню низки важливих завдань, а саме: забезпеченню правопорядку в Україні, можливістю проведення різних форм систематизаційних процедур, покращенню якості юридичної освіти та правової просвіти громадян, створенню належного теоретичного базису у наукових розвідках тощо. Особливо актуальним є вивчення джерел галузей права, і в першу чергу, тих, які на сьогодні перебувають на етапі свого становлення. Дослідження джерел інформаційного права є першочерговою задачею при обумовленні інформаційного права як галузі права.
        Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як і при дослідженні інших категорій в інформаційному праві, визначаючи підґрунтя розгляду джерел права, необхідно звернутися до положень теорії права. Слід відмітити праці, присвячені характеристиці джерел права, таких авторів, як М.М. Вопленко [1], Т.В. Гурова [2], Н.М. Пархоменко [3], Р.Б. Тополевський [4]. Джерела інформаційного права, більшою чи меншою мірою розглядали І.Л. Бачило, В.М. Брижко, О.А. Городов, В.А. Копилов, Т.А. Костецька, М.М. Рассолов, А.А. Тедеєв та інші вчені.
        Метою статті є визначення поняття та ознак джерел інформаційного права, з’ясувати їх види та проаналізувати систему.
        1. Виклад основних положень. Складність категорії “джерело права” зумовлює неоднакову інтерпретацію вченими-теоретиками. Намагаючись вияснити зміст поняття “джерело права”, В.О. Качур приходить до висновку, що спостерігається відсутність єдиних підходів до розуміння значення цього терміну, а в юридичній науці є “традиція” подавати його дефініцію крізь призму форми права [5, с. 37]…

 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання