СЕНИК О.М., Концептуальні основи методології пізнання правового конфлікту

УДК 341.9

Сеник О.М.,
здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук,
кафедра загальної теорії держави і права
Львівського державного університету внутрішніх справ
 
 
Анотація. У статті здійснено загальнотеоретичний аналіз концептуальних основ методології пізнання правового конфлікту. Охарактеризовано основні наукові методи дослідження сутності та особливостей цього складного соціально-правового феномену. Окреслено шляхи подальшого застосування вибраної методології для загальнотеоретичної характеристики правового конфлікту.
Ключові слова: методологія, правовий конфлікт, метод, методологічний принцип.
Аннотация. В статье проведён общетеоретический анализ концептуальных основ методологии познания правового конфликта. Охарактеризованы основные научные методы исследования сущности и особенностей этого сложного социально-правового феномена. Намечены пути дальнейшего применения выбранной методологии для общетеоретической характеристики правового конфликта.
Ключевые слова: методология, правовой конфликт, метод, методологический принцип.
Summary. The general theoretic analysis of conceptual bases of methodology of cognition of legal conflict is carried out in the article. The basic scientific methods of research of essence and features of this difficult social and legal phenomenon are described. The ways of further application of the chosen methodology are outlined for general theoretic description of legal conflict.
Keywords: methodology, legal conflict, method, methodological principle.
 
 
        Постановка проблеми. Будь-яке пізнавальне завдання можна вважати теоретично визначеним лише тоді, коли відомі умови і можливості, які дозволяють якомога більш глибоко, повно і правильно висвітлити предмет дослідження. Іншими словами, пізнавальне завдання завжди потребує методологічного забезпечення.
        Проблема правового конфлікту є однією з важливих точок зіткнення низки наук, що надає їй міждисциплінарного характеру. У будь-якому дослідженні відповідальним і складним етапом є постановка методологічної проблеми, оскільки вона задає межі змістових інтерпретацій предмета пізнання. Тож своє завдання (в межах цієї статті) вбачаємо в тому, щоб не лише поєднати методології різних наук у вивченні комплексної проблеми, а знайти способи введення розроблених нових підходів до пізнання в рамки юридичної теорії, надаючи їй статусу (у повному розумінні слова) загальної теорії правового конфлікту.
        Стан дослідження проблеми. Феномен правового конфлікту розглядало чимало відомих науковців. Відзначимо праці класиків – Дж. Бертона, Р. Дарендорфа, П. Козера, Л. Крісберга, Т. Парсонса та ін. Заслуговують на увагу і доробки представників сучасної науки: Є. Бабосова, А. Бєлкіна, А. Дмитрієва, Є. Донченка, В. В. Дружиніна, В. Жаворонкова, А. Здравомислова, Д. Зеркіна, І. Зіміної, А. Карміна, Б. Краснова…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання