С.Ф. ДЕМЧЕНКО. Проблеми створення і функціонування господарських модельних судів: інформаційно-технологічна складова

УДК 346.11
   ББК 67.9(4УКР)304

С.Ф. ДЕМЧЕНКО, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України
Голова Вищого господарського суду України

 
    
    
  Анотація. Про поняття і елементи інформаційно-технологічної складової створення і функціонування господарських модельних судів в Україні. Внесено пропозиції щодо подальшого розвитку цієї складової.
Аннотация. О понятиях и элементах информационно-технологической составляющей создания и функционирования хозяйственных модельных судов в Украине. Внесены предложения относительно последующего развития этой составляющей.
Summаry. On concept and components of informational technological constituent of creation and functioning of economic model courts in Ukraine. The suggestions concerning further development of this constituent were been made.
Ключові слова. Господарські модельні суди, інформаційно-технологічна складова судів, інтеграція до ЄС.
 
 
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими практичними завданнями. Історія людства, його досвід свідчать про те, що чи не найважливішим критерієм благополуччя у суспільстві є стан правосуддя в країні. Не саме по собі законодавство (яким би досконалим воно не було) є гарантією побудови правової і демократичної держави, а лише наявність справедливого, незалежного суду здатна забезпечити перехід до держави такого ґатунку.
Що стосується судової системи України, то її демократизація породила низку нових проблем, що обумовлювало потребу у подальшому її реформуванні. Крім того, зобов'язання, які взяла на себе Україна при вступі до Ради Європи, передбачають побудову нової судової системи, яка відповідала б нормам і стандартам Європейського Союзу. Таким чином, актуальність теми дослідження - формулювання вимог до модельних господарських судів - визначається насамперед соціальним замовленням: до чого нам необхідно йти і що слід змінити в судовій системі України.
Мета дослідження. Метою дослідження є визначення і підготовка пропозицій щодо подальшого розвитку інформаційно-технологічної складової модельних судів як однієї з головних вимог, що мають пред'являтися до цих судів при їх утворенні та функціонуванні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження у сфері зазначеної проблематики присвячені, в основному, окремим аспектам вирішення проблем судочинства. Наприклад, тим чи іншим етапам судового провадження; питанням становлення та організації судів, їх правового статусу, незалежності, демократизації судової системи [1 - 6] тощо. У той же час питанням інформаційно-технологічної складової модельних судів необхідної уваги не приділяється…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання