ШАПІРО В.С., СЕРДЮК В.І., Мирова угода: особливості та правове регулювання

УДК 346.3:346.9:347.469

Шапіро В.С.,
 
 
Сердюк В.І.,
кандидат юридичних наук,
старший викладач кафедри адміністративного, господарського права
та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету
студентка Сумського державного університету
 
 
Анотація. У статті розглядаються особливості мирової угоди пов’язані з процедурою її укладення у справах про банкрутство, досліджуються недоліки правового регулювання інституту мирової угоди у господарському процесі.
Ключові слова: мирова угода, господарський суд, господарське процесуальне законодавство, справа про банкрутство.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности мирового соглашения, связаны с процедурой его заключения в делах о банкротстве, исследуются недостатки правового регулирования института мирового соглашения в хозяйственном процессе.
Ключевые слова: мировое соглашение, хозяйственный суд, хозяйственное законодательство, дело о банкротстве.
Summary. The article discusses the features of a settlement agreement related to the procedure of its conclusion in bankruptcy cases are investigated deficiencies of legal regulation of the institute of a settlement agreement in the economic process.
Keywords: the settlement agreement, Commercial Court, economic procedural legislation, the case of bankruptcy.
 
 
        Постановка проблеми. Інститут мирової угоди має ряд переваг поряд з іншими способами вирішення спору у господарському процесі, але вони нівелюються в зв’язку з недостатнім та нечітким законодавчим регулюванням.
        Аналіз останніх досліджень та виокремлення нерозв’язаних проблем. Незважаючи на те, що мирова угода в господарському процесі є новелою для законодавства, такий інститут досліджувався ще в радянській юридичній літературі. Над питаннями змісту та порядку укладення мирової угоди у господарському процесі, працювали або працюють такі вітчизняні і зарубіжні вчені, як Вудуд Г., Лившиц Н., Рожкова М., Чупрун О. та ін. Проте недослідженими залишилися прогалини та недоліки правового регулювання інституту мирової угоди.
        Метою статті є визначення недоліків правового регулювання інституту мирової угоди у господарському процесі.
       Виклад основного матеріалу. Мирові угоди поділяються на досудові й судові. Досудова мирова угода являє собою звичайний, як правило, цивільно-правовий договір, у силу якого сторони припиняють між собою зобов’язання, трансформуючи його в нове, матеріальне, частіше за все шляхом взаємних поступок. При невиконанні такої угоди однією зі сторін друга має право звернутись за захистом своїх порушених прав з позовом до суду.
        Судова мирова угода відрізняється від досудової тим, що вона укладається тоді, коли між сторонами вже виник спір на підставі певного зобов’язання, і з метою вирішення такого спору сторони приходять до рішення укласти іншу угоду. Таким чином, укладання досудової мирової угоди, на відміну від судової не вирішує спір між сторонами.
 
 

Видання НДІІП

Вибрані видання