ШАПОЧКА С.В., До питання боротьби з шахрайством, яке вчиняється з використанням можливостей мережі Інтернет

УДК 343.9+343.53:354.42/44

Шапочка С.В.,
науковий співробітник Міжвідомчого науково-дослідного центру
з проблем боротьби з організованою злочинністю
при Раді національної безпеки і оборони України,  магістр права
 
 
Анотація. У статті проаналізовано окремі аспекти шахрайства, що вчиняється з використанням можливостей мережі Інтернет у контексті інформаційної безпеки, а також запропоновано заходи протидії такій діяльності.
Ключові слова: інформаційна безпека, шахрайство, Інтернет-шахрайство.
Аннотация. В статье проанализированы отдельные аспекты мошенничества, совершаемого с использованием сети Интернет в контексте информационной безопасности, а также предложены меры противодействия такой деятельности.
Ключевые слова: информационная безопасность, мошенничество, Интернет-мошенничество.
Summary. The paper analyzes some aspects of fraud committed using the Internet in the context of information security, as well as proposes countermeasures for such activities.
Keywords: information security, fraud, Internet fraud.
 
 
       Постановка проблеми. З огляду на реалії сьогодення, очевидно, що виклики та загрози національній безпеці України, які, наразі, не лише набули масштабних проявів, а й реалізовані у втратах, яких вона зазнала, продовжують чинити деструктивний вплив на всі сфери життєдіяльності країни. Як наслідок, наша держава стоїть на порозі системних перетворень у сфері забезпечення національної безпеки, в тому числі й інформаційної.
       Інформаційний простір України в цілому досі залишається позбавленим цілісної системи регулювання. Якщо в питанні розвитку інформаційного суспільства є певна системність, то питання забезпечення інформаційної безпеки як у частині державного управління, законодавчого регулювання, так і бюджетного фінансування, врегульоване меншою мірою [1]. Внаслідок чого спостерігається низка негативних явищ, які стоять на заваді як розвитку суб’єктів ринку, так і забезпеченню інформаційних прав та свобод громадян, а подекуди й створюють загрози національній безпеці України.
        На фоні зазначених проблем на другий план відходить системний наступальний підхід до питань боротьби зі злочинністю взагалі та злочинами, що вчиняються з використанням мережі Інтернет, шахрайством зокрема. Але, останні події, пов’язані з виявленням і ліквідацією СБ України шкідливого програмного забезпечення, яке мало знищити на сервері ЦВК результати президентських виборів 25 травня поточного року, наочно доводять, що ІТ-злочинність чинить дієвий вплив на інформаційну безпеку України…

 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання