СКУЛИШ Є.Д., Посилення відповідальності в контексті підвищення ефективності боротьби із кіберзлочинністю

 

Удк 338.46:002+341.48
 
СКУЛИШ Є.Д.,
доктор юридичних наук, професор,
Заслужений юрист України,
головний науковий співробітник НДІІП НАПрН України
 
 
Анотація. Про правове забезпечення відповідальності за злочини у сфері інформаційного права. Проаналізований закордонний досвід у сфері боротьби з кіберзлочинами.
Ключові слова: кіберзлочинність, інформація, комп’ютерні мережі, інформаційні технології, Інтернет.
Аннотация. О правовом обеспечении ответственности за преступления в сфере информационного права. Проанализирован заграничный опыт в сфере борьбы с киберпреступлениями.
Ключевые слова: киберпреступления, информация, компьютерные сети, информационные технологии, Интернет.
Summary. About the legal providing of responsibility for the crimes in the field of informational right. Foreign experience in the field of combating cyber crimes is analysed.
Keywords: cyber crimes, information, computer networks, information technologies, Internet.
 
 
   Постановка проблеми. Швидкість розвитку комп’ютерних технологій та інформаційних систем обумовлює більшість із сучасних соціально-економічних процесів. Інформація, виступаючи специфічним предметом людської діяльності та специфічним об’єктом суспільних відносин, вимагає й особливих методологічних підходів до врегулювання її правового режиму. А у поєднанні із комп’ютерними технологіями вона сприяє формуванню нового типу суспільства – інформаційного та постінформаційного. Більше того, поширення областей використання комп’ютерів породжує новітні форми господарської діяльності, що також вимагає відповідного нормативного забезпечення. Однак означені процеси не завжди мають позитивний ефект, оскільки знеособлення і перенесення соціально-економічних відносин у площину віртуальної реальності, внаслідок використання комп’ютерних мереж у поєднанні із розкриттям інформаційного простору завжди породжує ризики неправомірного використання інформації. Тому застосування подібного роду технологій пов’язується із підвищеними вимогами до захисту суспільних відносин. В цьому контексті на перший план виходять саме правові механізми, зокрема – кримінально-правові.
         Проблематика даного дослідження обумовлюється ще й тим, що злочини в сфері інформаційного права щодо використання комп’ютерних технологій та телекомунікацій відносяться до таких, склад яких, а іноді і сам факт скоєння довести надзвичайно важко, в той час як подібні діяння можуть завдавати значної шкоди як корпоративним, так і особистим майновим і немайновим інтересам.
    Питанням правового забезпечення боротьби з кіберзлочинністю і зокрема відповідальності за скоєння подібного роду злочинів присвячено багато праць як вітчизняних, так і закордонних вчених, зокрема: П.П. Андрушко, А.Г. Волеводза, П.С. Берзіна, Голубєва В.О., М.О. Довбиша, Л.П. Зверянської, О.А. Протасевича, О.В. Суслопарова, М.І. Хавронюка та ін…
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання