СТАСЮК Л.Л., Умови отримання криміналістично значимої інформації під час огляду місця подій по кримінальних справах про екологічні злочини

УДК 343.98

Стасюк  Л.Л.,
кандидат політичних наук, доцент,
проректор з навчально-виховної роботи Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
 
 
Анотація. Розкрито умови отримання криміналістично значимої інформації під час огляду місця події по кримінальних справах про екологічні злочини. Наведені типові об’єкти огляду, порядок його проведення, можливості використання спеціальних знань, правила фіксації криміналістично значимої інформації.
Аннотация. Раскрыты условия получения криминалистически значимой информации во время осмотра места преступления по уголовным делам об экологических преступлениях. Приведенные типичные объекты осмотра, порядок его проведения, возможности использования специальных знаний, правила фиксации криминалистически значимой информации.
Summary. Disclosed the conditions for obtaining forensic relevant information during crime scene investigation in criminal cases of environmental crime. These objects aretypical inspection procedure for its implementation, the possibility of using the expertise of forensic rules fixing the relevant information.
Ключові слова: розслідування екологічних злочинів, огляд місця події при розслідуванні екологічних злочинів, розслідування злочинів проти довкілля.
 
       Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із науковими практичними завданнями. Діяльність людини, пов’язана з інтенсивним використанням природних ресурсів, бурхливим розвитком промислового й сільськогосподарського виробництва, посиленням процесів урбанізації населення, переслідує суспільно корисні цілі, однак нерідко поєднана із заподіянням істотної шкоди природному середовищу, з небезпекою для життя й здоров’я людей.
        Стан навколишнього природного середовища в окремих регіонах України оцінюється як вкрай сприятливий. У пресі й наукових публікаціях відзначається розширення регіонів, де такий стан набув характеру екологічного лиха. У більшості великих міст вміст хімічних речовин у водах і атмосфері перевищує припустимий в десятки разів. Накопичення токсичних металів у тканинах і органах ініціює виникнення онкологічних і алергійних захворювань, ендокринної патології, порушення дітородної функції.
         Забруднення природного середовища впливає на стан лісів і чисельність рибних запасів. Екологічно неблагополучний стан середовища великих промислових центрів породжує соціальні проблеми, пов’язані з міграцією населення з екологічних мотивів.
        Все це свідчить про те, що злочини, пов’язані з порушенням екологічних норм і правил, становлять значну небезпеку для населення нашої держави. Однак рівень латентності саме цієї категорії злочинів залишається високим…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання