СТЕЖКО С.М., ШЕВЧЕНКО Т.О., Сучасний досвід США у сфері забезпечення кібербезпеки (с. 139-144)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.2(37).238349

УДК 342.951

СТЕЖКО С.М.,
 
ШЕВЧЕНКО Т.О.,
науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0696-2131.
молодший науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5849-5566.
 
 
Анотація. Розглянуто зміст та ключові аспекти Стратегії кібербезпеки США. Визначено засади державної кібербезпекової політики США. Окреслено типові загрози для США у кіберпросторі. Узагальнено державні пріоритети щодо посилення складових кіберзахисту в США. Деталізовано питання фінансування кібербезпеки у США в 2021 році. Конкретизовано засади спільної діяльності американо-українських відносин у сфері забезпечення кібербезпеки. Визначено перелік заходів, які впроваджуються в США з метою посилення спроможностей держави у сфері забезпечення кібербезпеки.
Ключові слова: кібербезпека, кібератака, кіберзахист, стратегічні засади кібербезпеки, кіберпростір, фінансування, США.
Summary. The content and key aspects of the US Cyber Security Strategy are considered. The principles of the state cyber security policy of the USA are defined. Typical threats to the United States in cyberspace are outlined. The state priorities for strengthening the components of cyber defense in the United States are summarized. The issue of financing cyber security in the United States in 2021 is detailed. The principles of joint activities of American-Ukrainian relations in the field of cyber security are specified. The list of measures implemented in the United States to strengthen the state's capabilities in the field of cyber security has been identified.
Keywords: cyber security, cyber attack, cyber defense, strategic principles of cyber security, cyberspace, financing, USA.
Аннотация. Рассмотрены содержание и ключевые аспекты Стратегии кибербезопасности США. Определены основы государственной политики кибербезопасности США. Очерчены типичные угрозы для США в киберпространстве. Обобщены государственные приоритеты касаемо усиления составляющих киберзащиты в США. Детализированы вопросы финансирования кибербезопасности в США в 2021 году. Конкретизированы основы совместной деятельности американо-украинских отношений в сфере обеспечения кибербезопасности. Определен перечень мероприятий, которые внедряются в США с целью усиления возможностей государства в сфере обеспечения кибербезопасности.
Ключевые слова: кибербезопасность, кибератака, киберзащита, стратегические основы кибербезопасности, киберпространство, финансирование, США.
 
 
      Постановка проблеми. У XXI столітті держава, суспільство та бізнес перейшли у нове середовище існування під назвою Інтернет, а інформаційно-комунікаційні технології стали основою для усіх сучасних інноваційних управлінських систем. Інтернет та цифрові інформаційно-комунікаційні технології дедалі більш інтегруються у всі сфери життєдіяльності держави та суспільства. За таких умов одним з основних завдань політичного керівництва будь-якої держави є забезпечення гарантованого функціонування...
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання