СУХОРОЛЬСЬКИЙ П. М., Право на анонімність як суттєвий елемент прав людини

УДК 341.231.14+342.7

СУХОРОЛЬСЬКИЙ П. М.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри
міжнародної інформації НУ “Львівська політехніка”
 
 
Анотація. До питання закріплення права на анонімність особи у національному законодавстві держав та міжнародно-правових актах. Проаналізовано нові загрози анонімності в інформаційному суспільстві, які впливають на забезпечення свободи вираження поглядів, права на недоторканність приватного життя та інших прав людини.
Ключові слова: права людини, право на анонімність, свобода вираження поглядів, свобода інформації, право на приватність, забезпечення прав людини в Інтернеті.
Аннотация. В статье исследован вопрос закрепления права на анонимность в национальном законодательстве государств и международно-правовых актах. Проанализированы новые угрозы анонимности в информационном обществе, которые влияют на обеспечение свободы выражения мнения, права на неприкосновенность частной жизни и других прав человека.
Ключевые слова: права человека, право на анонимность, свобода выражения мнения, свобода информации, неприкосновенность частной жизни, обеспечение прав человека в Интернете.
Summary. The problem of enshrining the right to anonymity in national legislation and international agreements is examined in the article. The new threats to anonymity in the informational society influencing maintenance of freedom of expression, right to respect for private life and other human rights.
Keywords: human rights, right to anonymity, freedom of expression, freedom of information, right to privacy, human rights in the Internet environment.
 
 
        Постановка проблеми. Бажання людини залишатися анонімною у різних сферах та різних контекстах можна простежити з найдавніших часів. Неможливість встановити відповідність дій чи їхніх результатів та осіб, які стоять за ними, має важливі позитивні та негативні наслідки для різних суб’єктів суспільних відносин. Очевидний зв’язок між прагненням до анонімності та бажанням уникнути відповідальності (як правової, так і всіх інших видів) був однією із причин утвердження дещо негативного ставлення до цього явища у масовій свідомості та змістив його позитивні функції на задній план. Однак в інформаційну епоху анонімність може повністю зникнути, що кардинально і незворотно змінить людське суспільство. Правове регулювання не може залишатися осторонь цих процесів. Для створення правових норм, що регулюють відносини у сферах, які торкаються анонімності, потрібне глибоке усвідомлення її суспільного значення та проведення ґрунтовної роботи на теоретичному рівні.
        Метою статті є визначення змісту та ролі права на анонімність у різних галузях суспільного життя, аналіз його закріплення та реалізації у законодавстві (на прикладі міжнародних та національних правових систем), визначення сучасних загроз і тенденції у цій сфері та формулювання відповідних рекомендацій для правового регулювання…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання