СУХОРОЛЬСЬКИЙ П.М., ХЛІБОЙКО Г.П., Персоналізація в Інтернеті та її вплив на забезпечення прав людини

УДК 341.231.14

СУХОРОЛЬСЬКИЙ П.М.,
 
ХЛІБОЙКО Г.П.,
кандидат юридичних наук, доцент
 кафедри міжнародної інформації НУ “Львівська політехніка”,
магістрант кафедри міжнародної інформації НУ “Львівська політехніка”
 
 
Анотація. У статті розглянуто засади та проблеми запровадження механізмів персоналізації в Інтернеті. Визначено перелік прав людини, які можуть бути порушені в процесі веб-персоналізації. Охарактеризовано основні напрямки впливу персоналізації на суспільні відносини та права людини.
Ключові слова: веб-персоналізація, Інтернет, інформаційні права людини, свобода вираження поглядів, право на приватність.
Аннотация. В статье рассмотрены принципы и проблемы внедрения механизмов персонализации в Интернете. Определен перечень прав человека, которые могут быть затронуты в процессе веб-персонализации. Охарактеризованы основные направления влияния персонализации на общественные отношения и права человека.
Ключевые слова: веб-персонализация, Интернет, информационные права человека, свобода выражения мнения, право на приватность.
Summary. The article deals with the basic principles and social problems of implementing personalization mechanisms on the web. The human rights that can be violated in the process of web personalization as well as the main examples of such violations are analyzed.
Keywords: web personalization, Internet, digital human rights, freedom of expression, right to privacy.
 
 
        Постановка проблеми. Вплив сучасних інформаційних технологій на суспільство – це одне із найактуальніших питань сьогодення. В умовах, коли Інтернет проникає в усі сфери діяльності людства, стає очевидним, що усталені впродовж віків соціальні структури і моделі правової поведінки змінюються до невпізнання. Кожна людина, перебуваючи під впливом цих процесів, часто відчуває ці зміни, однак не завжди здатна адекватно їх оцінити.
       Вплив технологій на політико-правову сферу простежується уже протягом тривалого часу. Як приклад можна вказати на нові загрози для права на приватність з появою фото і відео-апаратури чи зміни в політичному процесі з появою телебачення. У минулому запровадження технологічних новацій у широкий обіг займало багато років. Це давало можливість їх оцінити та, до певної міри, адаптуватися. У сучасному віртуальному просторі зміни наступають дуже швидко, а людина і суспільство часто відчувають себе безсилими перед могутністю економічних і технологічних тенденцій.
     На думку багатьох дослідників комунікацій найхарактернішою ознакою сучасного етапу розвитку Інтернету є запровадження засобів персоналізації. Момент, коли гіганти ІТ, такі як Google чи Facebook, почали широко використовувати ці технології, називають початком “ери персоналізації” в Інтернеті…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання