СУЛЕЙМАНОВА З.Р., Отримання криміналістично значимої інформації про механізм незаконного збуту наркотичних засобів в ході реалізації тактичної операції

УДК 343.977

Сулейманова З.Р.,
здобувач кафедри криміналістики
Донецького юридичного інституту МВС України
 
 
Анотація. Розкрито можливості отримання криміналістично значимої інформації про механізм незаконного збуту наркотичних засобів в ході реалізації тактичної операції. Наведена типова криміналістична програма виконання тактичних завдань, які реалізуються в ході тактичної операції.
Аннотация. Раскрыты возможности получения криминалистически значимой информации о механизме незаконного сбыта наркотических средств в ходе реализации тактической операции. Приведена типичная криминалистическая программа выполнения тактических задач, которые реализуются в ходе тактической операции.
Summary. Revealed the possibility of obtaining meaningful information about forensicmechanism of unlawful sale of narcotic drugs in the course of tactical operations. Shows a typical forensic program execution of tactical tasks that are implementedduring tactical operations.
Ключові слова: методика розслідування незаконного збуту наркотиків, незаконний збут наркотичних засобів, тактичні операції при незаконному збуті наркотиків.
 
        Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із науковими практичними завданнями. Зростання у світі кількості наркоманів призводить до активного формування транснаціонального наркобізнесу, як однієї з основних ланок організованої злочинності. Характерною рисою наркобізнесу є перетворення українського транзитного шляху в додаткову зону збуту контрабандних наркотичних засобів. Міжнародна наркомафія вже використовує територію України не тільки як транспортну артерію для перевезення наркозасобів, але й як новий ринок їх збуту. Про це свідчать сталі канали транзиту і ввозу в Україну наркотичних засобів : Бомбей–Делі–Київ–Західна Європа; Афганістан– Пакистан–Центральна Азія–Росія–Україна– Західна Європа; Іран–Туреччина–Болгарія– Україна–Західна Європа; Колумбія–Бразилія–Україна та ін.
        Перспективним напрямом удосконалення методики розслідування незаконного збуту наркотичних засобів є розробка окремих видів тактичних операцій як комплексних засобів виконання тактичних завдань розслідування.
       Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Питання комплексного використання наявних у правоохоронних органах сил та засобів, зокрема, можливості проведення тактичних операцій при розслідуванні незаконного збуту наркотичних засобів розкриті поверхнево і всього в трьох публікаціях (тактичні операції при пошуку предметів замаху, контрабанді наркозасобів) [1, 10, 12]. Цього безумовно недостатньо для розробки дієвих методичних рекомендацій практичним підрозділам правоохоронних органів та подальшого розвитку методики розслідування аналізованих злочинів…
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання