ТКАЧУК Н.І., Інформаційні права і свободи людини і громадянина в Україні: визначення термінів, співвідношення понять (ст. 17-30)

УДК 341.231.14

Ткачук Н.І.,
кандидат юридичних наук, головний спеціаліст 
Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення 
Служби безпеки України
 
 
Анотація. Стаття присвячена з’ясуванню змісту термінів “інформаційні права”, “іінформаційні свободи”, “іінформаційні права і свободи людини”, “іінформаційні права і свободи громадянина” та визначенню їх співвідношення.
Ключові слова: інформація, інформаційні права, інформаційні свободи, інформаційні права і свободи людини, інформаційні права і свободи громадянина.
Summary. The article is devoted to the clarification of the content of terms information rights, iinformation freedoms, iinformation rights and freedoms of the person, iinformation rights and freedoms of a citizen and the definition of their relationship.
Keywords: information, information rights, information freedoms, information rights and freedoms of the person, information rights and freedoms of a citizen.
Аннотация. Статья посвящена выяснению содержания терминов информационные права, информационные свободы, информационные права и свободы человека, информационные права и свободы гражданина и определению их соотношения.
Ключевые слова: информация, информационные права, информационные свободы, информационные права и свободы человека, информационные права и свободы гражданина.
 
 
 
     Постановка проблеми. Основою інформаційного суспільства є інформаційні і комунікаційні технології, які зумовлюють розвиток інформаційних відносин, які, у свою чергу, опосередковують та забезпечують взаємозв’язок інших суспільних відносин. Права і свободи людини й громадянина, що реалізуються у сфері інформаційних відносин, безпосередньо пов’язані зі становленням демократичного суспільства, адже гарантії прав і свобод людини щодо інформаційної сфери належать до найважливіших засад формування правової держави, адже вони інтегровані до дієвого механізму державного управління в демократичному суспільстві...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання