ЦИМБАЛЮК І.В., Безпека електронної торгівлі (організаційно-правовий аспект)

УДК 336.339.92.71:681
 
Цимбалюк І.В.,
науковий співробітник Науково-дослідного інституту
інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. Пропонуються до розгляду окремі результати дослідження правовідносин, пов’язаних з організацією безпеки електронної торгівлі. Визначаються підходи щодо подальшого правового регулювання безпеки електронної торгівлі в Україні у складі інформаційного законодавства.
Ключові слова: електронна торгівля, безпека, правове регулювання.
Аннотация. Предлагаются к рассмотрению отдельные результаты исследования правоотношений, связанных с организацией безопасности электронной торговли. Определяются подходы дальнейшего правового регулирования безопасности электронной торговли в Украине в составе информационного законодательства.
Ключевые слова: электронная торговля, безопасность, правовое регулирование.
Summary. The separate results of research of legal relationships related to organization of safety of electronic trade are offered to consideration. Approaches of the further legal adjusting of safety of electronic trade are determined in Ukraine in composition of informational legislation.
Keywords: electronic trade, security, legal adjusting.
 
        Постановка проблеми. В умовах розвитку інформаційного суспільства зростає роль такого його рушія як електронна торгівля. За сутністю торгівля із застосуванням Інтернет є важливим компонентом, що зумовлює значну долю фінансового забезпечення подальшого становлення інформаційного суспільства бізнесом.
       Електронна торгівля у ідеальному варіанті знаходить вираз у купівлі-продажі із застосуванням Інтернет таких товарів і послуг як: програмне забезпечення комп’ютерів, електронні книжки, музика, кінофільми, банківські операції, операції з цінними паперами, аукціони, реклама, маркетингові дослідження, результати інших інформаційно-аналітичних, а також науково-дослідних і освітніх робіт (послуг) із застосуванням дистанційних технологій комунікації та інші аудіо- і відео продукти в електронній формі. Зазначене, у операційному аспекті, дозволяє оптимально, без великих затрат, пов’язаних із традиційним контактом фізичного переміщення сторін комерційних угод, її реалізовувати з економією часу. 
       До умовно окремого сегменту сучасної електронної торгівлі відносять також купівлю-продаж іншого майна із застосуванням Інтернет через так звані електронні крамниці (е-крамниці), електронні магазини (е-магазини). Розквіт електронної торгівлі речами пов’язується переважно із розвитком веб-технологій, а доставка речових товарів здійснюється споживачу безпосередньо у призначене ним місце, або споживач послуг завершує товарообмін (отримання товару і оплату за нього) безпосередньо у місці знаходження товару...
 
 

 

Видання НДІІП

Вибрані видання